Αποτελέσματα Αναζήτησης:

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της Κοινότητας Ορεινού

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της Κοινότητας Ορεινού

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής,

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της Κοινότητας Ορεινού

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:15ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ Μετάθεση χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας,

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά της Κοινότητας Σταυροχωρίου

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά, της Κοινότητας Σταυροχωρίου

Διακήρυξη για δημοσίευση αναψυκτηρίου «ΜΙΝΩΣ»

Διενέργεια δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ».

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον  της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος, ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών αφοδευτηρίων»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 «Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστική  περίοδο)»