Διοικητικά

Ορισμός Συντονιστών Διαχείρισης COVID-19

Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Συντονιστές Διαχείρισης covid-19 στις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας:

K.Y.A. – Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Κοινή Υπουργική Απόφαση : Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σταδιακά με προκηρύξεις που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ για θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, σχολεία κλπ

Θέμα: Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο επιβολής προστίμου για ελεύθερη κατασκήνωση

Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο επιβολή προστίμου για ελεύθερη κατασκήνωση. Το πρόστιμο επιβάλλεται στο εξής από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και όχι από τους οικείους Ο. Τ. Α. Το πρόστιμο ορίζεται στα 300 ευρώ ανά άτομο.

Προεδρικό Διάταγμα Νο 89. ΦΕΚ A 213/2011

Προεδρικό Διάταγμα Νο 89. ΦΕΚ A 213/2011. Τροποποίηση του υπ’αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

«Πρόγραµµα Διαύγεια» – Νόμος 3861/2010 – ΦΕΚ 112/13-07-2010

Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Νόμος 3861/2010 - ΦΕΚ 112/13-07-2010

Νόμος 3979/2011. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ A 138/16-6-2011

Με τον Ν.3979/2011 ΦΕΚ Α΄138 Με το νόμο αυτό θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ αλλά και των ΝΠΙΔ τα οποία ελέγχονται από το Κράτος.

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

Η με αριθμό 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

Ν.3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο Νόμος 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», δημοσίευση στο ΦΕΚ Α 87/7.6.2010