Διακηρύξεις

Εκμίσθωσης δηµοτικής έκτασης για την τοποθέτηση καντίνας στη θέση του πρώην Τελωνείου Παχειάς Άμμου.

Εκμίσθωσης δηµοτικής έκτασης για την τοποθέτηση καντίνας στη θέση του πρώην Τελωνείου Παχειάς Άμμου. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Tροποποίηση πινάκων κατάταξης ειδικοτήτων με κωδ.105 και κωδ.106 για τη ΣΟΧ 1/2023.

Τροποποιήθηκαν οι παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023: 1. Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 2. Πίνακας προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 3. Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων κωδ.θέσης 105 Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 Πίνακας προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 Πίνακας κατάταξης […]

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Ιεράπετρας Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερομένου Φωτοτυπία ταυτότητας Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Ηράκλειο με τα στοιχεία της διεύθυνσης Εκκαθαριστικό εφορίας