Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη (1) υδρονομέα για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας για την χειμερινή αρδευτική περίοδος από 01/01/2024 έως και 31/03/2024.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και τους πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης,

Πίνακας προσωρινών επιτυχόντων

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών επιτυχόντων της με αριθμό πρωτ. 9848/01-8-2023 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα των  σχολικών μονάδων του Δήμου.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ιεράπετρας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Tροποποίηση πινάκων κατάταξης ειδικοτήτων με κωδ.105 και κωδ.106 για τη ΣΟΧ 1/2023.

Τροποποιήθηκαν οι παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023: 1. Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 2. Πίνακας προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 3. Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων κωδ.θέσης 105 Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 Πίνακας προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106 Πίνακας κατάταξης

Aποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023.Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών

Πρόσληψη (28) είκοσι οκτώ υδρονομέων

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη (28) είκοσι οκτώ υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας και για την θερινή αρδευτική περίοδος από 01/04/2023 έως και 31/12/2023.

προκήρυξη ΣΟΧ3/2022

Για τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ3/2022  για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων