Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού

Καθαριότητα σχολικών μονάδων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 8808/08-07-2024

Ανάρτηση αναμοφωμένων πινάκων της ΣΟΧ 2/2024

Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη υδρονομέα στη δημοτική κοινότητα Μακρυλιάς

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα για τη Δημοτική

Πρόσληψης δύο (2) Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Ιεράπετρας

Γνωστοποιεί ότι θα προσληφθούν στο Δήμο Ιεράπετρας δύο Ειδικοί Συνεργάτες Ειδικοτήτων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024

Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων που αφορούν στη με αριθμό πρωτ.  ΤΤ 1957/12-3-2024 (ΔΑ: 6ΡΥ1ΩΡ8-2ΑΘ) της ΣΟΧ 2/2024

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΣΕΛΑΚΑΝΟ

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη δύο (2) υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας για την θερινή αρδευτική περίοδο από 01-04-2024 έως και 31-12-2024.

Προσλήψεις 14 ατόμων στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ