Διακηρύξεις Εργασίων & Υπηρεσίων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2024

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών» (2024)

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ιεράπετρας με στόχο την επανέλεγχο και την αναθεώρηση των υφιστάμενων μελετών

 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α   Α Δ Ε Σ Π Ο Τ Ω Ν   Ζ Ω Ω Ν

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.982,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου 2023

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, για την εργασία που αφορά στην «Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου 2023», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση της πράξης «Υποδομές ύδρευσης στο Δήμο Ιεράπετρας» (υποέργο 4)

Ο οικονομικός φορέας, βασικός μελετητής της μελέτης «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές  Σαρακίνας»  του ομώνυμου έργου, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εργασία Μικροβιολογικών & Χημικών Αναλύσεων Δ.Ε. Ιεράπετρας» και την «Εργασία Μικροβιολογικών & Χημικών Αναλύσεων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού»