Κ.Ο.Σ.Ε.

«Κομβικά σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) του Δήμου Ιεράπετρας

Η συντονιστική επιτροπή «Κομβικά σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) του Δήμου Ιεράπετρας, συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1γ του Ν.3882/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) και έχει την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου με αρμοδιότητες που ορίζονται στον ίδιο νόμο