Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας

Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας και Αρμοδιότητες

Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας – Στοιχεία Επικοινωνίας και Αρμοδιότητες

Mεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

Σκουλούδης Ανδρέας

άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής  Διαφάνειας  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :  

α) του  Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

     1. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

     2. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

     3. Γραφείο Διαφάνειας.

β) του  Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

γ)  του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού  εκτός από τις αρμοδιότητες Αθλητισμού.

δ) του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας.

ε) του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες:

1. του Αυτοτελούς Γραφείου Οργάνωσης – Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών.

2. του τμήματος «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του γραφείου Παιδικής Αγωγής

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης και Αγροτικής Οδοποιίας και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :

α) της Διεύθυνσης Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης και συγκεκριμένα :

     1.    το Τμήμα Ύδρευσης – Άρδευσης

     1α)  Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης

     2.    το Τμήμα Αποχέτευσης.

β) τα έργα τοπικής σημασίας που αφορούν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία (συντήρηση αγροτικής και κτηνοτροφικής οδοποιίας κ.λπ.). της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Χατζάκης Γεώργιος

έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο  Διοικητικών –  Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕμπορικών Δραστηριοτήτων –  Τουρισμού και Αθλητισμού και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου»  σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ:

α) της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

  1.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων και Δημοτικής Κατάστασης                       2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

3. Τμήμα Κ.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

3α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

3β) Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

    1. Τμήμα Οικονομικό.

    2. Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

    3. Τμήμα Προμηθειών.

γ) του  Αυτοτελούς Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τα τμήματα

   α) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και

   β) απασχόλησης και Τουρισμού  του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

δ) της Δ/νσης Ύδρευσης- Άρδευσης- Αποχέτευσης

   Το γραφείο Καταναλωτών.

ε) τις Αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού

ε) του  καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» και συγκεκριμένα:

  της     Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υποστήριξης και Λειτουργίας     

   το  Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και

   το Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

Τζώρτζης Εμμανουήλ

έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Έργων  Μελετών και Δόμησης και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ:

α) της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα  παρακάτω τμήματα:

     1. Τμήμα Μελέτης – Κατασκευής Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων.

     2. Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Η/Μ Έργων, εκτός των έργων τοπικής σημασίας που αφορούν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία (συντήρηση αγροτικής και κτηνοτροφικής οδοποιίας κ.λπ.).

     3. Τμήμα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών.

β) του  Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης

Γιακουμάκης Γεώργιος

έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ:

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

      1. Τμήμα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  (εκτός της Νήσου «Χρυσή».

      2.Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Παπαδάκης Νεκτάριος

έμμισθο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης Πολιτικής προστασίας  και κατά τόπο αρμόδιο  της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου»  σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :

α) του  Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  και συγκεκριμένα  τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής.

β) του Αυτοτελούς τμήματος  Πολιτικής Προστασίας.

γ) της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

    1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

   2. Γραφείο Κ.Ε.Π.

   3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.

   4. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης.

   5. Γραφείο Συντήρησης και Υποδομών.

   6. Γραφείο Καθαριότητας.

   7. Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης.

   8. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας εκτός πιστοποιητικών Δημοτολογίου

. την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

δ) Τις Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού

  . Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται

  .  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους.

  . Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  . Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα  θέματα του Δήμου .

  .Έχει εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων τους.

 .Έχει την ευθύνη λειτουργίας στις Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού  και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: – Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. – Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

Σπυριδάκης Μιχαήλ

Άμισθο  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Ζωικής παραγωγής, και Αλιείας  και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τον  ΟΕΥ του Δήμου:

α) της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει τα τμήματα:

    1. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

    2. Τμήμα Αστυνόμευσης.

β) του  Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  και συγκεκριμένα  τις αρμοδιότητες  στον τομέα ζωικής παραγωγής και Αλιείας.

γ) της αρμοδιότητες του καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

δ)  Επίσης στον ίδιο ανατίθεται η αρμοδιότητα σε θέματα καθαριότητας κλπ  που αφορούν στη διαχείριση της νήσου « Χρυσή» στο επίπεδο του Δήμου.

Περακάκη Φωτεινή

έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου»   σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :

α) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού και συγκεκριμένα  το παρακάτω τμήμα:

    Του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας των φύλων.

β) του  καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» και  συγκεκριμένα:

   1.του τμήματος «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» εκτός από  τις αρμοδιότητες του γραφείου Παιδικής Αγωγής.

   2. του τμήματος «Πολιτισμού και Παιδείας».

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι :

➢ Υπογράφουν όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 ➢ Είναι αρμόδιοι να εισηγούνται για την αναγκαιότητα της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που εποπτεύουν.

  Είναι αρμόδιοι για τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

➢ Συνυπογράφουν τη χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.

➢ Εξουσιοδοτούνται να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων.

Να υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, εκτός Πιστοποιητικών Δημοτολογίου και   μονίμου κατοικίας για τα οποία εξουσιοδοτείται μόνο ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

  Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή οποτεδήποτε.

 Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω σειρά από τους Αντιδημάρχους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.

Η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων ασκείται από τον Δήμαρχο καθώς και από όλους τους Αντιδημάρχους με τη σειρά που αναπληρώνουν το Δήμαρχο.