Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Πρακτικού  : 21/2022

Αριθμός Απόφασης : 141/2022

 

Θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022

 

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 29 Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.14533./24-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αρχικά, η συνεδρίαση είχε οριστεί για τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, όμως, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας (παρόντες ήταν μόνο δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Αγγελάκης Γεώργιος, Αντωνάκης Γεώργιος, Ασπραδάκης Γεώργιος, Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος, Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ, Κοτσιφάκη Μαρία, Μπινιχάκης Ευάγγελος, Πανταζής Αργύρης, Παπαδάκης Νεκτάριος, Παπαδοπετράκης Ανδρέας, Σαραντώνης Ιωάννης, Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία και Χατζημαρκάκη Χρύσα) και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, με ισχυρή βροχόπτωση, ο Πρόεδρος ανέβαλε τη συνεδρίαση για την επόμενη ημέρα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 πρωϊνή, λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 39167/ΕΓΚ.375/2-6-22 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ): Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζει στην παρ.Β γ (Κοινοποίηση της πρόσκλησης) «Σημειώνεται ότι, αν μετά την αποστολή της πρόσκλησης προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως, για παράδειγμα, αδυναμία πρόσβασης λόγω καιρικών συνθηκών. για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, είναι δυνατόν ο πρόεδρος να την αναβάλει ή ακόμα και να τη ματαιώσει, δεδομένου ότι εφόσον έχει το δικαίωμα σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου, συνακόλουθα έχει και το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσής της. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος οφείλει να γνωστοποιεί την αναβολή ή τη ματαίωση της συνεδρίασης με κάθε πρόσφορο μέσο και να αναφέρει τους λόγους που την επιβάλλουν. Στην περίπτωση της αναβολής, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιείται με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής, σε χρόνο που προσδιορίζει ο πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών (3) τουλάχιστον ημερών για τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης.

Η σχετική ενημέρωση των συμβούλων έγινε με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω μηνύματος sms στα κινητά τους τηλέφωνα.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2022, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ευρέθησαν παρόντα 17.

 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Αγγελάκης Γεώργιος 10. Πανταζής Αργύρης
2. Ασπραδάκης Γεώργιος 11. Παπαδάκης Νεκτάριος
3. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 12. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
4. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ

      (Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα)

13. Πετράς Αντώνιος  
5. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 14. Προϊστάκης Γεώργιος
6. Ματζαράκης Νικόλαος 15. Σαραντώνης Ιωάννης
7. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος  (Προσήλθε στην ενημέρωση, απουσίαζε στα θέματα 5ο έως & 9ο) 16. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Μουζουράκης Αλέξανδρος

 (Απουσίαζε στα θέματα 5ο έως & 14ο)

17. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
9. Μπινιχάκης Ευάγγελος 18. Χηνόπουλος Αθανάσιος            (Αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκης Γεώργιος   6. Μαστοράκης Πέτρος
2. Βλάσση Ελένη   7. Σαρρής Παναγιώτης
3. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ   8. Χατζάκης Σταύρος
4. Ζερβάκης Εμμανουήλ   9. Ψιμουλάκης Μιχαήλ
5. Κοτσιφάκη Μαρία 

 Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:

1. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς) 3. Ραπάνης Γεώργιος, Παχείας Άμμου
2. Πανελάκης Αλέξανδρος (Μύρτου)

 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Παραβρέθηκαν επίσης, οι υπάλληλοι του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη και Ελισάβετ Προεστάκη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο για τη συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, καθώς και σε χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί για την εκτέλεση έργων στο Δήμο μας. Στη συνέχεια επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρθηκαν σε  θέματα που αφορούν το δήμο, στα οποία απάντησε ο Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη, η οποία είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4257/2014,  η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση  του υπευθύνου των Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμό 381/08.11.2022 απόφασή της, ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του οικον. έτους 2022, την οποία και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά, η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας έχει ως εξής:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  3ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 – 30/09/2022
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 7.517.658,35 5.575.886,05 74,17 5.199.768,90 69,17 93,25
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 115.075,00 100.637,47 87,45 83.386,85 72,46 82,86
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 12.500,00 15.913,06 127,30 15.913,06 127,30 0,00
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.221.500,00 2.147.148,30 66,65 1.788.281,77 55,51 83,29
4 Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 304.000,00 328.331,83 108,00 328.331,83 108,00 100,00
5 Φόροι και εισφορές 144.100,00 132.180,35 91,73 132.180,35 91,73 100,00
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3.706.583,35 2.849.480,04 76,88 2.849.480,04 76,88 100,00
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 13.900,00 2.195,00 15,79 2.195,00 15,79 100,00
1 Εκτακτα έσοδα 16.994.719,85 3.963.521,34 23,32 3.957.445,01 23,29 99,85
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 837.996,97 724.282,97 86,43 724.282,97 86,43 0,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 15.895.486,88 2.970.995,35 18,69 2.970.995,35 18,69 100,00
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 1.836,00 1.846,71 0,00 1.383,12 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 189.100,00 190.184,10 100,57 184.571,36 97,61 97,05
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 70.300,00 76.212,21 108,41 76.212,21 108,41 100,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.619.100,00 2.265.002,58 139,89 1.752.790,00 108,26 77,39
21 Τακτικά έσοδα 1.611.100,00 2.257.565,08 140,13 1.745.352,50 108,33 77,31
22 Έκτακτα έσοδα 8.000,00 7.437,50 92,97 7.437,50 92,97 100,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7.371.246,34 6.082.181,15 82,51 772.782,90 10,48 12,71
31 Εισπράξεις από δάνεια 1.426.728,89 207.947,08 14,58 207.947,08 14,58 100,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 5.944.517,45 5.874.234,07 98,82 564.835,82 9,50 9,62
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.156.175,00 2.126.479,01 67,38 2.014.625,07 63,83 94,74
41 Εισπράξεις υπέρ του δημoσίου και τρίτων 2.557.500,00 1.834.704,24 71,74 1.722.850,30 67,36 93,90
42 Επιστροφές χρημάτων 46.200,00 5.640,35 12,21 5.640,35 12,21 100,00
43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους(Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) 552.475,00 286.134,42 51,79 286.134,42 51,79 100,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο 2.669.192,02 2.669.192,02 100,00 2.669.192,02 100,00 100,00
51 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης Χρήσης 2.669.192,02 2.669.192,02 100,00 2.669.192,02 100,00 100,00
Σύνολα εσόδων 39.328.091,56 22.682.262,15 57,67 16.366.603,90 41,62 72,16

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 – 30/09/2022
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 13.093.141,39 12.289.775,93 93,86 8.615.822,01 65,80 8.419.551,17 8.151.413,10 62,26 94,61
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.467.443,15 5.402.178,55 98,81 3.792.720,38 69,37 3.789.977,78 3.789.977,78 69,32 99,93
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 908.577,72 779.460,07 85,79 485.546,70 53,44 469.814,98 469.814,98 51,71 96,76
62 Παροχές τρίτων 2.849.535,01 2.664.559,03 93,51 1.904.029,83 66,82 1.858.196,83 1.789.365,27 62,79 93,98
63 Φόροι – τέλη 54.145,31 53.065,59 98,01 24.998,66 46,17 24.818,66 24.818,66 45,84 99,28
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 176.042,00 133.730,13 75,96 104.097,38 59,13 54.956,61 54.818,61 31,14 52,66
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 701.900,00 553.000,00 78,79 552.280,69 78,68 552.280,69 552.280,69 78,68 100,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.003.663,45 886.864,88 88,36 523.121,81 52,12 444.479,06 407.188,36 40,57 77,84
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.928.834,75 1.816.417,68 94,17 1.229.026,56 63,72 1.225.026,56 1.063.148,75 55,12 86,50
68 Λοιπά Έξοδα 3.000,00 500,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Επενδύσεις 17.576.290,59 12.512.607,21 71,19 3.136.441,56 17,84 2.997.808,65 2.912.037,47 16,57 92,85
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 830.946,44 593.320,34 71,40 300.550,61 36,17 292.052,81 288.200,63 34,68 95,89
73 Έργα 16.394.747,02 11.741.334,14 71,62 2.807.082,35 17,12 2.678.807,24 2.596.888,24 15,84 92,51
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 340.097,13 167.452,73 49,24 18.308,60 5,38 16.448,60 16.448,60 4,84 0,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8.653.535,87 3.528.657,23 40,78 2.442.053,12 28,22 2.481.077,57 2.471.829,81 28,56 101,22
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 807.147,42 807.147,42 100,00 647.352,89 80,20 686.377,34 677.129,58 83,89 104,60
82 Αποδόσεις 2.728.513,38 2.721.509,81 99,74 1.794.700,23 65,78 1.794.700,23 1.794.700,23 65,78 100,00
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.117.875,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Αποθεματικό 5.123,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολα δαπανών 39.328.091,56 28.331.040,37 72,04 14.194.316,69 36,09 13.898.437,39 13.535.280,38 34,42 95,36

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12/2021) Προηγούμενο τρίμηνο(έως 30/06/2022) 3ο Τρίμηνο 2022 (1/1-30/09/2022) Μεταβολή
%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.944.305,28 6.336.332,56 6.314.404,86 99,65
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 4.015.508,15 4.407.420,07 4.385.607,73 99,51
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 115,36 0,00 0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.928.797,13 1.928.797,13 1.928.797,13 100,00
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.669.191,96 3.046.870,62 2.997.883,91 98,39
1. Ταμείο 13.010,44 6.314,51 4.008,99 63,49
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.656.181,52 3.040.556,11 2.993.874,92 98,46
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.939.566,39 1.939.566,39 1.939.566,39 100,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 191.112,10 191.112,10 191.112,10 100,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.748.454,29 1.748.454,29 1.748.454,29 100,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.800.248,99 4.138.575,64 4.068.303,95 98,30
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.248.046,00 3.599.416,64 3.529.144,95 98,05
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 552.202,99 539.159,00 539.159,00 100,00
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.171.791,77 1.452.841,97 1.258.854,80 86,65
1. Προμηθευτές 901.055,32 1.284.609,24 1.053.996,25 82,05
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 29.888,14 46.057,11 85.181,14 184,95
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 72.432,30 116.555,55 114.049,20 97,85
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 168.416,01 5.620,07 5.628,21 100,14
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 765.905,46 765.905,46 765.905,46 100,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 400.079,48 400.079,48 400.079,48 100,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 365.825,98 365.825,98 365.825,98 100,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Υπέρ της έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού τάχθηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, εκτός από τον κ. Πανταζή Αργύρη, ο οποίος κατέθεσε Λευκή ψήφο.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Χρύσας Χατζημαρκάκη
 2. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Τη με αρ.381/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Την ψηφοφορία που προηγήθηκε
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, παρ.10, που ορίζει: «10. Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, κατά το 3ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, όπως αυτή καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμό 381/2022 απόφασή της και αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   141/2022.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

 • Ο Πρόεδρος         Ο  Γραμματέας
 • Ευάγγελος Μπινιχάκης                          Γεώργιος Αγγελάκης
  •         Τα  Μέλη
1. Ασπραδάκης Γεώργιος   8. Πετράς Αντώνιος  
2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος   9. Προϊστάκης Γεώργιος
3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 10. Σαραντώνης Ιωάννης
4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 11. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
5. Ματζαράκης Νικόλαος 12. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
6. Παπαδάκης Νεκτάριος 13. Χηνόπουλος Αθανάσιος            
7. Παπαδοπετράκης Ανδρέας  

 

 

  Ακριβές Απόσπασμα
              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης