“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ιεράπετρα, 17-11-2020

Αρ.Πρωτ.:15344+15345 Αριθμ.1949    

Α Π Ο Φ Α Σ Η

         Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

         Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 Ν.  3852/2010    (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» ( ΦΕΚ Α΄42/25-2-2020).
 3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).
 4. Την αριθμό. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2-11-2020 ΚΥΑ με θέμα: « Έκτακτα  μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνιού covid-19».
 5. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043/14-11-2020 Τ.Β΄) με θέμα « Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/γπ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνιού  covid-19 στο  σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β 4899).
 6. Την  αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 (ΑΔΑ:  του ΥΠ.ΕΣ.  με θέμα: « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού».
 7. Την ΑΠ 77233/426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) « Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των έτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας
 8. Τις ΑΠ 11321/1524/7-9-2020,13500/1677/1-10-2020 αποφάσεις Δημάρχου Ιεράπετρας που αφορά πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 «Προώθηση απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα»
 9. Την ΑΠ 15143/1419/9-11-2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΒΓ4ΩΡ8-ΣΑΘ) αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, με ισχύ μέχρι 30/11/2020.
 10. Την ΑΠ 2835/173/17-11-2020 απόφαση Προέδρου ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
 11. Την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Συμπληρώνουμε την ΑΠ 15143/1419/9-11-2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΒΓ4ΩΡ8-ΣΑΘ) αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπονται στην αριθ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 69863/2-11-2020 ΚΥΑ με θέμα: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” όπως περαιτέρω εξειδικεύονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ  σε συνδυασμό και με το ΑΠ 75317/8-11-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- COVID19», λαμβανομένων δε υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του, ως ακολούθως:

   Προστίθεται  αύξων αριθμ.

 8. H διενέργεια συναντήσεων εργασίας θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι ως επτά (7) άτομα και τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1.5) μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα επτά (7) άτομα οι συνεδριάσεις των οργάνων πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς.

 9. Διευκολύνσεις υπαλλήλων – Ειδικές άδειες:

α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι διευκολύνσεις για τους υπαλλήλους- γονείς, με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 5Α της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020».

β) Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID 19 καθώς και για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (ομάδες αυξημένου κινδύνου).

10. Το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα διατίθεται προς ενίσχυση της καθαριότητας άλλων δημοτικών κτηρίων στο πλαίσιο λήψης αυστηρότερων μέτρων ως προς την καθαριότητα και τήρηση των όρων υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων, με μέριμνα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

11.Την αναστολή εργασίας των ωφελουμένων,  κατά την διάρκεια της αναστολής λειτουργίας  των Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με την αριθμ. 173/17-11-2020 απόφαση Προέδρου, στο πλαίσιο  της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα» για  τους παρακάτω υπαλλήλους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, με πλήρη απασχόληση, άρθρο 11.3,ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΜΥΡΣΙΝΗΜΑΛΑΜΑΣΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΝΙΚΟΛΕΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
2ΚΡΑΣΣΑΑΡΙΣΤΕΑΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
3ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥΑΝΝΑΣΑΒΒΑΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
4ΛΟΥΠΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΕΟΔΩΡΟΣΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
5ΒΡΟΝΤΑΚΗΕΛΕΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1    
 ΒΑΡΔΑΝΙΚΟΛΕΤΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΜΑΡΙΑΖΑΧΑΡΙΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
     

  Σημειώνεται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων, οπότε και ισχύει το Σχέδιο Δράσης- πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19  του Δήμου μας, με τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ

   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ., ΑΠ 15143/1419/9-11-2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΒΓ4ΩΡ8-ΣΑΘ) με ισχύ μέχρι 30-11-2020, με την επιφύλαξη έκδοσης νεώτερων διατάξεων της Κεντρικής Κυβέρνησης περί τροποποίησης ή συμπλήρωσης των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Σε περίπτωση παράτασης των μέτρων που ισχύουν σήμερα και πέραν της 30-11-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί αυτοδικαίως, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

      Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προς γνώση και πιστή εφαρμογή.                                                                     

                            Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

                                                      Θεοδόσιος Καλαντζάκης                              

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 2. Γραφεία Αντιδημάρχων
 3. Γραφεία Δ/νσεων-Αυτοτελών – Τμημάτων και Τμημάτων
 4. Προθήκη Δήμου