Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020

ράξη: «Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό» με Κωδικό ΟΠΣ 5109511 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5109511

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40132100

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Ο Δήμος Ιεράπετρας πρόκειται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 να αναβαθμίσει τον δημοτικό φωτισμό του Μακρύ Γιαλού. Η κύρια παρέμβαση του έργου αφορά στη βελτίωση των υποδομών του Δημοτικού Φωτισμού στην επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης του Μακρύ Γιαλού (Τ.Κ Αγίου Στεφάνου) για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

5. Παραδοτέα πράξης:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 192.200,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 192.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 192.200,00