ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ιεράπετρα : 21/02/2023

Αρ. πρωτ   :  2127

 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Ιεράπετρας με στόχο την Επαναχρησιμοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκροής για Άρδευση», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.181.203,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΜ) εξοπλισμού για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση σε Τριτοβάθμια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Ιεράπετρας, προσδοκώντας την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση της εκροής με σκοπό την απεριόριστη άρδευση, αλλά και την εναρμόνιση της ΕΕΛ με την  περιβαλλοντική αδειοδότηση της.

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους για  το σύνολο του εξοπλισμού.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ κύριου έργου και Τ.Π.&Δ. και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσενω (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 1η Μαρτίου 2023 (01/03/2023) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η Μαρτίου 2023 (31/03/2023) και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 6η Απριλίου 2023 (06/04/2023) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.   Για την παρούσα σύμβαση, το ποσό της εγγυητικής ορίζεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (83.567,80€).

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 180089

 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ.

 

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης