Απολυμάνσεις για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού COVID -19

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Απολυμάνσεις για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού COVID -19

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, για την εργασία με τίτλο «Απολυμάνσεις για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού COVID -19», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Τεχνικής Έκθεσης ανέρχεται σε 13.591,06€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με εξασφαλισμένη πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2021 στον Κ.Α. 02.70.6279.03.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  Ν.4605/2019 & Ν.4738/2020 και τους όρους που αναφέρονται στην Μελέτη 1/2021.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης για την εργασία με τίτλο «Απολυμάνσεις για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού COVID -19» έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ  136/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με Κ.Α. 02.70.6279.03.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

 • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων  εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  (ΕΠΕ)
 • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών  (Α.Ε.)
 • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου

Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

β) Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

 • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς   κύριας ασφάλισης,
 • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
 • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία,

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,  που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

ε) Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία.

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών,  ο ανάδοχος μαζί με την προσφορά του θα προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά  συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου, όπου στις δραστηριότητες της επιχείρησης (κύρια ή δευτερεύουσα) να περιλαμβάνεται η «υπηρεσία απολύμανσης και εξολόθρευσης»
 2. Εγγραφο ΔΑΟΚ για την ανανέωση της άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που να είναι σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) ότι, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επέμβει αυθημερόν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση από τον επιβλέποντα
 4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) ότι, ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει την αστική ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών ή μετά από αυτές
 5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86), ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ατομικής προστασίας αναπνοής, δέρματος και οφθαλμών, απαραίτητων για την εφαρμογή των χημικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες των κατασκευαστών των χημικών προϊόντων.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα είναι παρών καθόλη τη διάρκεια της απολύμανσης (υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία).
 7. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της μελέτης συμπληρωμένο.

Η Προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας  (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την  9η Απριλίου 2021, έως τις 13:00.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση εργασίας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340345 (αρμόδια υπάλληλος κα Φωτεινή Ατζαράκη).

                                                           Η αρμόδια Αντιδήμαρχος 

                                                            Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                     Χρυσούλα Χατζημαρκάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ