ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμού Αντιδημάρχων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμού Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών    
Πληροφορίες:Α.Περάκη
Δ/νση: Δημοκρατίας 31
ΤΚ 72200 Email:ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr Τηλ.2842340360
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ιεράπετρα,2-1-2024
Αρ.Πρωτ.: 1 Αρ.Αποφ: 1        
ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένη Δ/νση Κρήτης Ρ. Καπετανάκη 8,
Τ.Κ. 72100,
Άγ. Νικόλαος  

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) και το άρθρο 3 του ν. 5056/23.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» ( Α΄90/2021).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 86, 88,89 του Ν. 3463/2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) .

6.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.  5056/23  «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 163/23).

7.Τις διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 του ΠΔ 391/1982 « Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» * ΦΕΚ Α΄73).

8. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

9.Τη με αρ. 1333/Α.Π.110822/27-12-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με τους αντιδημάρχους.

10.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας (ΦΕΚ Β’ 2081/21) και τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  του καταργούμενου    ΝΠΔΔ του Δήμου  «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΦΕΚ Β’2869/2011 & 2244/2015), το ΦΕΚ Β΄1520/27-6-2011 σύστασης του ΝΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  καθώς οι αρμοδιότητες ,οι υπηρεσίες, τα περιουσιακά στοιχεία  του κλπ  περιέρχονται αυτοδικαίως στον δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ωςκαθολικός διάδοχοςσε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

11. Τα από 20/12/2023 και 27/12/2023 πρακτικά ορκωμοσίας  Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας.

12.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (αποφ. 9429/β4-2116/29-12-2022 (Β’ 6951) για τον Δήμο Ιεράπετρας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 27.338 κατοίκους.

13. Το γεγονός ότι  ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ.   «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»  των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι  τέσσερα εκατομμύρια εκατό δέκα χιλ. τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (4.110.451,76)

14.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξι (6 ) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράπετρας, με θητεία από 2-1-2024 μέχρι 1-1-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. τον κ. Σκουλούδη Ανδρέα άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής  Διαφάνειας  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :  

α) του  Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

     1. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

     2. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

     3. Γραφείο Διαφάνειας.

β) του  Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

γ)  του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού  εκτός από τις αρμοδιότητες Αθλητισμού.

δ) του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας.

ε) του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες:

1. του Αυτοτελούς Γραφείου Οργάνωσης – Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών.

2. του τμήματος «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του γραφείου Παιδικής Αγωγής

Β. τον κ. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης και Αγροτικής Οδοποιίας και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :

α) της Διεύθυνσης Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης και συγκεκριμένα :

     1.    το Τμήμα Ύδρευσης – Άρδευσης

     1α)  Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης

     2.    το Τμήμα Αποχέτευσης.

β) τα έργα τοπικής σημασίας που αφορούν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία (συντήρηση αγροτικής και κτηνοτροφικής οδοποιίας κ.λπ.). της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. τον κ. Χατζάκη Γεώργιο έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο  Διοικητικών –  Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕμπορικών Δραστηριοτήτων –  Τουρισμού και Αθλητισμού και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου»  σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ:

α) της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

  1.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων και Δημοτικής Κατάστασης                       2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

3. Τμήμα Κ.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

3α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

3β) Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

    1. Τμήμα Οικονομικό.

    2. Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

    3. Τμήμα Προμηθειών.

γ) του  Αυτοτελούς Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τα τμήματα

   α) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και

   β) απασχόλησης και Τουρισμού  του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

δ) της Δ/νσης Ύδρευσης- Άρδευσης- Αποχέτευσης

   Το γραφείο Καταναλωτών.

ε) τις Αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού

ε) του  καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» και συγκεκριμένα:

  της     Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υποστήριξης και Λειτουργίας     

   το  Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και

   το Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ. τον κ Τζώρτζη Εμμανουήλ έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Έργων  Μελετών και Δόμησης και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ:

α) της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα  παρακάτω τμήματα:

     1. Τμήμα Μελέτης – Κατασκευής Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων.

     2. Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Η/Μ Έργων, εκτός των έργων τοπικής σημασίας που αφορούν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία (συντήρηση αγροτικής και κτηνοτροφικής οδοποιίας κ.λπ.).

     3. Τμήμα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών.

β) του  Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης

Ε.  τον κ. Γιακουμάκη Γεώργιο έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ:

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

      1. Τμήμα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  (εκτός της Νήσου «Χρυσή».

      2.Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

ΣΤ.  Τον κ. Παπαδάκη Νεκτάριο έμμισθο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης Πολιτικής προστασίας  και κατά τόπο αρμόδιο  της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου»  σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :

α) του  Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  και συγκεκριμένα  τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής.

β) του Αυτοτελούς τμήματος  Πολιτικής Προστασίας.

γ) της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

    1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

   2. Γραφείο Κ.Ε.Π.

   3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.

   4. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης.

   5. Γραφείο Συντήρησης και Υποδομών.

   6. Γραφείο Καθαριότητας.

   7. Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης.

   8. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας εκτός πιστοποιητικών Δημοτολογίου

. την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

δ) Τις Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού

  . Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται

  .  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους.

  . Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  . Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα  θέματα του Δήμου .

  .Έχει εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων τους.

 .Έχει την ευθύνη λειτουργίας στις Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού  και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: – Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. – Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

Ζ. τον Σπυριδάκη Μιχαήλ άμισθο  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Ζωικής παραγωγής, και Αλιείας  και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου» σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τον  ΟΕΥ του Δήμου:

α) της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει τα τμήματα:

    1. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

    2. Τμήμα Αστυνόμευσης.

β) του  Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  και συγκεκριμένα  τις αρμοδιότητες  στον τομέα ζωικής παραγωγής και Αλιείας.

γ) της αρμοδιότητες του καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

δ)  Επίσης στον ίδιο ανατίθεται η αρμοδιότητα σε θέματα καθαριότητας κλπ  που αφορούν στη διαχείριση της νήσου « Χρυσή» στο επίπεδο του Δήμου.

Η. την Περακάκη Φωτεινή  έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου»   σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τους ΟΕΥ :

α) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού και συγκεκριμένα  το παρακάτω τμήμα:

    Του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας των φύλων.

β) του  καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» και  συγκεκριμένα:

   1.του τμήματος «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» εκτός από  τις αρμοδιότητες του γραφείου Παιδικής Αγωγής.

   2. του τμήματος «Πολιτισμού και Παιδείας».

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι :

➢ Υπογράφουν όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 ➢ Είναι αρμόδιοι να εισηγούνται για την αναγκαιότητα της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που εποπτεύουν.

  Είναι αρμόδιοι για τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

➢ Συνυπογράφουν τη χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.

➢ Εξουσιοδοτούνται να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων.

Να υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, εκτός Πιστοποιητικών Δημοτολογίου και   μονίμου κατοικίας για τα οποία εξουσιοδοτείται μόνο ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

  Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή οποτεδήποτε.

 Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω σειρά από τους Αντιδημάρχους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.

Η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων ασκείται από τον Δήμαρχο καθώς και από όλους τους Αντιδημάρχους με τη σειρά που αναπληρώνουν το Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.5 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

Ο Δήμαρχος

                                                                                                      Εμμανουήλ Φραγκούλης

ΚΟΙΝ:

Αναφερομένους με αποδεικτικό επίδοσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Δ/νσεις-Τμήματα Δήμου

4. Προθήκη Δήμου

 5. Αρχείο Αποφάσεων του Δημάρχου