Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Ιεράπετρα : 29/11/2022

Αρ. πρωτ   :  14686

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο

 

Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

και

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  99.960,68 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις προμήθειες: α) Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας  ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.999,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) & β) Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Κοινότητα Μύθων του Δήμου Ιεράπετρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.960,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής στα προμηθευόμενα είδη κάθε τμήματος, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών για κάθε τμήμα, δηλαδή:

  1. Είτε για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Α: Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας,
  2. Είτε για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Β: Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Κοινότητα Μύθων του Δήμου Ιεράπετρας,
  3. Είτε και για τα δυο Τμήματα (Α+Β) μαζί.

 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:

  • Για το Τμήμα Α: Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας (συνολικού ποσού 290,25 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Χ 2%), κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (725,81€), και
  • Για το Τμήμα Β: Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Κοινότητα Μύθων του Δήμου Ιεράπετρας (συνολικού ποσού 323,20 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Χ 2%), κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (886,46€).

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.63.7312.12 & 02.63.7312.13, προϋπολογισμού 2022 Δήμου Ιεράπετρας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 3η Ιανουαρίου 2023 (03/01/2023) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 2η Δεκεμβρίου 2022 (02/12/2022) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η Δεκεμβρίου 2022 (28/12/2022) και ώρα 15:00.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 177740.

 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ.

 

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr  (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στο  διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης