Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρα

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δημοκρατίας 31, 72200 Ιεράπετρα

Τηλ 2842340335

Ιεράπετρα 14.11.2023

Αρ. Πρωτ. 15306

 

Προς:

1)                  Αγιασμάτη Σωτήριο, agiasmat@otenet.gr

2)                  Ψυκαράκη Αντώνιο, a.psikarakis@gmail.com

3)                  Τεχνοαντλητική ΟΕ, technoantlitiki@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για το έργο

Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη:

  • Τον Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128, περί ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων.».
  • Τη με αρ. 166278/30-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα» και ειδικότερα άρθρο 13Α “Πρόσκληση υποβολής προσφορών και αξιολόγηση προσφορών στις διαδικασίες των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)”.
  • Το γεγονός πως οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς (εδ. β) παρ. 3 άρθρο 120 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/21 έχουν το εκ του νόμου δικαίωμα συμμετοχής τους, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών Α1 τάξεως και άνω.
  • Την ανάγκη εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας»
  • Τον προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ 63.7312.17.
  • Την με αριθμ. πρωτ. 07/2023 μελέτη έργου που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με πρωτόγεννές αίτημα  κωδικού ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ 23REQ
  • Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την με αριθμ. 455, 15261/13.11.2023 (ΑΔΑ 6Μ7ΣΩΡ8-ΘΦΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
  • Την υπ.αρ. 15303/14.11.2023 Βεβαίωση ποσοστού των απ’ ευθείας αναθέσεων έργων  σε σχέση με το συνολικό ποσό των έργων  του προϋπολογισμού.
  • Την υπ.αρ 2801/2023 και αρ. πρωτ. 15300 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της μελέτης και της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου   «Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας» με απευθείας ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε:

 

Προσφορά για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας»

 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, 72200 Ιεράπετρα (ΑΦΜ 997696347)

 

1.2       Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Ιεράπετρας

1.3       Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Ιεράπετρας

1.4       Προϊσταμένη Αρχή : Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

1.5       Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού (Α/Α: 204403) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00:00π.μ.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023  και ώρα 11:00:00π.μ.

 

Ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς:

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

 

Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

 

Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

 

Ο (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω Δικαιολογητικά :

 

1.1 Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

1.2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση148 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε..

1.3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής

ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.

1.4 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

1.5 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν.4412/20216 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά με τον Δήμο Σητείας.

1.6 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

1.7 Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ (άρθρο 75 παρ. 2 και άρθρο 76 του Ν.4412/2016).

 

Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο .pdf, το οποίο παράγεται από το σύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και υπογράφεται τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016) και εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς.

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016).

 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.

 

Γενικά στοιχεία

Τόσο η ανάθεση όσο και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και θα διεξαχθούν υπό τους όρους του νόμου αυτού, καθώς και της παρούσας πρόσκλησης.

 

Κριτήριο ανάθεσης: κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, που βασίζεται μόνο στην τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και η κατακύρωση της διαδικασίας θα γίνουν σύμφωνα με το Ν.4412/16.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, δύναται να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.

 

Η προσφορά που θα υποβληθεί δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα δέκα (10) μηνών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021).

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν να προσφορά (άρθρο 120 παρ.3 Β του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).

 

Προϋπολογισμός: 74376,84 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Διάρκεια: 60 μέρες

 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον κωδικό 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. Έργου 2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ).

 

CPV: 45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

NUTS ΕL 432

 

Εγγυήσεις:

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (παρ 1 του άρθρου 72 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (παρ 4 του άρθρου 72 Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Τα έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα εξής:

 

1.Η παρούσα πρόσκληση

2.Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος

3.Το τιμολόγιο της μελέτης

4.Ο προϋπολογισμός της μελέτης

5.Η τεχνική περιγραφή της μελέτης

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

Καλαντζάκης Θεοδόσιος