Γνωστοποίηση της ΑΠ 37751/24-4-2024 προκήρυξης του

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Γνωστοποίηση της ΑΠ 37751/24-4-2024 προκήρυξης του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεράπετρα, 30-4-2024
Αρ. Πρωτ.  5844      

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της ΑΠ 37751/24-4-2024 προκήρυξης του

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 4255/2014 « Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» ( Α΄89) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 4 του Ν. 5083/2024 ( Α΄12).
  3. Την Απόφαση (ΕΕ) 2023/2061 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2023 για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( L 238/114/27-9-2023) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση (ΣΕΕ).
  4. Το ΠΔ 18/2024 (Α΄50) « Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
  5. Την Υπ΄αριθμ. 1/24-4-2024 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.
  6. Το ΑΠ 144279/26-4-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: « Αποστολή προκήρυξης».
  7. Η αριθμ. 1/-1-2024 απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχου Ιεράπετρας και εξουσιοδότηση υπογραφής

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

    Γνωστοποιούμε την ΑΠ 37751/24-4-2024 προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024, με την οποία  ανακηρύχθηκαν οι κατωτέρω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια.

  Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου , στην προθήκη του Δήμου, στα ΚΕΠ του Δήμου μας και σε όλα τα εκλογικά τμήματα.

                                                                                                  ΜΕΔ

                                                                                        Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                        Γεώργιος Χατζάκης