Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού

TEYXH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού» με προϋπολογισμό €6.737.000,00   (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

Το έργο αφορά σε στάδια διαχείρισης των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Μακρύ Γιαλού (συλλογή, μεταφορά). Οι εξυπηρετούμενες περιοχές του έργου, είναι οι οικισμοί: Κουτσουρά (Τ.Κ. Σταυροχωρίου), Μακρύ Γιαλού (Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου) Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού και Ανάληψη (Τ.Κ. Πεύκων) Δ.Ε. Ανάληψης Π.Ε. Λασιθίου

 

Ειδικότερα το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει:

Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού: H γενική διάταξη του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων διαχωρίζεται σε δύο τομείς:- το ανατολικό (που συγκεντρώνει τα ακάθαρτα από τον οικισμό Ανάληψης και το μεγαλύτερο τμήμα του Μακρύ Γιαλού) και – το δυτικό (που συγκεντρώνει τα ακάθαρτα από τον οικισμό Κουτσουρά και το μικρότερο τμήμα του Μακρύ Γιαλού). Το σύνολο των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων, οδεύει υπογείως και στο σύνολό του, κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου. Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων (4) αντλιοστασίων μεταφοράς των λυμάτων συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού αντλιοστασίου που μεταφέρει τα λύματα στην υπό κατασκευή ΕΕΛ. ,την κατασκευή έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα μέτρων (6.390m) αγωγών πίεσης από ελατό χυτοσίδηρο και επτά χιλιάδες δέκα μέτρα αγωγών(7.010m) αποχέτευσης από ΡΕ δομημένου τοιχώματος. Τέλος στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή εννιακοσίων τριάντα πέντε- 935 ιδιωτικών συνδέσεων με το νέο αποχετευτικό δίκτυο που θα κατασκευαστεί

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  6.737.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 5.012.006,20 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 902.161,12 Ευρώ

Απολογιστικές Εργασίες Διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών (ΑΕΚΚ): 144.805,98 Ευρώ

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου: 26.065,08 Ευρώ

Απρόβλεπτα  (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 532.275,06., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (β)  του ν. 4412/2016….

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 119.686,57 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

 

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[i] στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.ierapetra.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/03/2022[ii]  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 04/04/2022[iii]

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[iv] ορίζεται η 11.04.2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  10:00 πμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 13.04.2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ.[v]

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016.

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν  τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα)».Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [vi] που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  [vii] και που είναι εγκατεστημένα σε[viii]:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[ix] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης[x].

 

2.1 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης[xi],

 

2.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

2.3 Οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να έχουν ίδια αντίληψη των συνθηκών εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μετά από αίτηση τους, επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο που θα χορηγείται από τον Αναθέτοντα Φορέα και το οποίο θα περιλαμβάνεται – επί ποινή αποκλεισμού – στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, την  επιτόπια επίσκεψή μπορεί  να πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της. Τα αιτήματα για επίσκεψη υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερό δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ήμερες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνίες και ώρες που θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού τόπου του Διαγωνισμού μέχρι και δέκα (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών.

 

  1. Τεχνική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς :

Α. Οι συμμετέχοντες ημεδαποί οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στην στελέχωση τους ή να συνεργάζονται με τουλάχιστον:

  • Δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και τέσσερις (4) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας και δύο(2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τρεις (3) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων
  • Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας στην κατηγορία των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων.

Β. Οι οικονομικοί φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να έχουν κατασκευάσει αποχετευτικά δίκτυα συλλογής λυμάτων, και τουλάχιστον δύο αντλιοστάσια αποχέτευσης λυμάτων ή ομβρίων. Τα αντλιοστάσια δύναται να έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συμβάσεων.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

3.1. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την απόδειξη της διασφάλισης της ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα, με τα οποία πιστοποιείται ότι ο οικονομικός φορέας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:

α) σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του έργου.

β) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του έργου.

γ) σύστημα πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001:2018 ή OHSAS 18001:2007 σε ισχύ, σχετικό με το αντικείμενο του έργου.

ή άλλα ισοδύναμα, πάντα συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν στο Ε.Ε.Ε.Σ. το είδος του πιστοποιητικού, τον αριθμό ή την ημερομηνία έκδοσης, το φορέα πιστοποίησης και το χρόνο λήξης αυτού.

 

3.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

  1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (134.740,00) ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

  1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 

  1. 6. Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 , ως ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο: «Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού», της πράξης: «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 3831/08-09-2021(ΑΔΑ: 67ΧΜ7ΛΚ-50Τ) τροποποίηση απόφασης ένταξης.

 

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας ( Προϊστάμενη Αρχή).

[i] Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016.

[ii]        Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, ήτοι ως την… ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.

[iii]       Συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη ημέρα (άρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβ. και άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥΑ (3821 Β’).

[iv]       Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 .

[v]        Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας.

[vi]    Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

[vii]   Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ).

[viii] Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.

[ix] Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

[x] Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

[xi]    Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.