Διακήρυξη για δημοσίευση αναψυκτηρίου «ΜΙΝΩΣ»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Διακήρυξη για δημοσίευση αναψυκτηρίου «ΜΙΝΩΣ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα

Τ.Κ.             : 72200

Τηλ.            : 2842340361,387

E- mail        : dimos@ierapetra.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα 16/05/2023

Αριθμ. Πρωτ. 6304

 

 

 

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ».

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι` εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α), άρθρο 192 «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων».
 3. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007, (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τεύχος Α), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α) «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής».
 5. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23-9-2020, τεύχος Α) «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια»
 6. Τη με αριθμό 40/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας, με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση του ακινήτου.

 

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ».

Το ακίνητο βρίσκεται εντός κοινόχρηστου χώρου (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ») και ως εκ τούτου εξαιρείται σύμφωνα με την άρθρο 4, παρ. 1ε του Π.Δ. 34/1995, από την προστασία του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων και διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις περί μισθώσεων του Αστικού Κώδικα, άρθρα 574 – 615.

 

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την 31/05/2023 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα, που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 2ο

Περιγραφή και θέση ακινήτου.

Το προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται στην πόλη της Ιεράπετρας, στο χώρο που βρίσκεται το Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» και αποτελείται από κτήριο 120 τ.μ., με τοιχοποιία από λιθοδομή, πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και στοιχεία που παραπέμπουν στο κτίριο του εργοστασίου, όπως η απόληξη του βορεινού τοίχου και τα μεταλλικά ζευκτά. Στο αναψυκτήριο εκτός από το χώρο του παρασκευαστηρίου και το χώρο του κοινού, υπάρχουν τουαλέτες (ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ). Το Δημοτικό Αναψυκτήριο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κυρίας χρήσεως. Στην με αριθμ. 22/2016 (ΑΔΑ: 7Λ1ΟΩΡ8-8ΑΨ) οικοδομική άδεια του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς και στην με αριθ. 16/2016 μελέτη του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ», (πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)» αναφέρεται η κατασκευή αναψυκτηρίου 120,00m2. Με την υπ΄ αριθμ.19/2023 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας ενέκρινε το από 23-1-2023 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ»,(πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)»

Ακόμη θα είναι δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, στο οποίο έχει ανεγερθεί το Δημοτικό Αναψυκτήριο, σε επιφάνεια εμβαδού συνολικά 151 τ.μ.,  όπως αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά στο από 27/04/2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας. Στην προαναφερόμενη ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα μπορούν να τοποθετηθούν ομπρέλες ή άλλα σκίαστρα, κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο και οποιοδήποτε άλλο τμήμα της πλατείας, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

Πριν την παράδοσή τους στο μισθωτή, θα γίνει πρωτόκολλο καταγραφής και παραλαβής από το μισθωτή, που υποχρεούται να παραδώσει ό,τι παρέλαβε μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία θεωρείται ότι γνωρίζει ο μισθωτής.

 

Άρθρο 3ο

Προσδιορισμός χρήσης ακινήτου.

Το εκμισθούμενο ακίνητο έχει ως προορισμό να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη, αποκλειστικά και μόνο ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ».

 

Άρθρο 4ο

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος.
 3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% του ετήσιου μισθώματος του οριζομένου στη διακήρυξη ως ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος. Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπόλοιπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφόμενης σύμβασης.
 4. Βεβαίωση Δήμου Ιεράπετρας περί μη ύπαρξης εις βάρους του βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 5. Πιστοποιητικό φορολογικής και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόμου περί ναρκωτικών και παραβίαση κατ’ εξακολούθηση υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν για Κ.Υ.Ε.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία. Επίσης, ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει εκ του Δήμου Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου και να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα:

 1. Καταστατικού σύστασης ή κωδικοποιημένου καταστατικού, (ιδιωτικού συμφωνητικού/ πρότυπου καταστατικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπου απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο) σε επίσημο αντίγραφο, με τις σφραγίδες καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ, ή ψηφιακά υπογεγραμμένου και της Βεβαίωσης καταχώρισης σύστασης στο ΓΕΜΗ της Υπηρεσίας Μίας Στάσης ή της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.
 2. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.
 3. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.
 4. Δήλωσης διαχειριστή, στην οποία να αναφέρεται η εταιρική ιστοσελίδα και εκτύπωση της εταιρικής ιστοσελίδας, στην οποία θα αναφέρονται τα ελάχιστα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο Νόμος (άρθρ. 47 παρ. 2 ν. 4072/2012).

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων

 

Άρθρο 5ο

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι τελούν  σε  πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο.

Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται,  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 6ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

O εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Άρθρο 7ο

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται 5 (πέντε) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνει στο τρίτο έτος και για κάθε επόμενο έτος, σε ποσοστό 2% επί του ετήσιου μισθώματος του προηγούμενου έτους.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα να απομακρυνθεί και να παραδώσει  τους χώρους στην ίδια κατάσταση στην οποία τους παρέλαβε. Τυχόν ζημίες θα επιβαρύνουν το μισθωτή. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιοδήποτε αιτία λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 1/6 του συνολικού ετήσιου μισθώματος για κάθε μήνα καθυστέρησης.

 

Άρθρο 8ο

Όριο προσφοράς

Ως τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 5.000 € (πέντε χιλιάδες €), (416,67 € μηνιαίως Χ 12 μήνες).

 

Άρθρο 9ο

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Δήμο από το μισθωτή σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς άλλη όχληση ή θα κατατίθεται σε Τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Δήμος, προκαταβολικά, έως την 15η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα καταβάλλεται με τη νόμιμη προσαύξηση που ισχύει για τις υπερημερίες καταβολών προς το Δήμο.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον και υποχρεούται να πληρώνει στο σύνολό τους:

– τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και τον ΟΓΑ χαρτοσήμου των μισθωμάτων.

– κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και βάρος, που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στον εκμισθωτή για το μίσθιο, εκτός του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος (εν όλω ή εν μέρει) συνεπάγεται την επέλευση σε βάρος του μισθωτή όλων των έννομων συνεπειών, οι οποίες προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη,  στην παρούσα σύμβαση και στο νόμο.

Η καθυστέρηση καταβολής και ενός μισθώματος παρέχει στον εκμισθωτή ΟΤΑ το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

 

Άρθρο 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δήμο Ιεράπετρας για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Ο μισθωτής, όμως, μπο­ρεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθω­σης»

 

Άρθρο 11ο

Ο μισθωτής που αναδεικνύεται όταν εγκατασταθεί στο μίσθιο έχει υποχρέωση να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, να μην επιφέρει σε αυτό ζημιές ή βλάβες, να το συντηρεί με δική του αποκλειστική δαπάνη και να διατηρεί καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, υποχρεούται να περιφράξει το χώρο γύρω από την τεχνητή λίμνη και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ατυχήματος.

 

Άρθρο 12ο

Ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάσει τις υφιστάμενες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης στο όνομά του και για λογαριασμό του.

Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών του μισθίου βαρύνουν το μισθωτή.

 

Άρθρο 13ο

Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή αναμίσθωση η υπεκμίσθωση ή η αλλαγή χρήσης του μισθίου. Συμπληρωματικά, σε περίπτωση θανάτου ή λόγω δικαιολογημένης αιτίας αποχώρησης του μισθωτή, μπορεί να υποκατασταθεί μόνο από τα παιδιά του ή το -τη σύζυγο και από κανένα άλλον.

 

Άρθρο 14ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει συνεχώς αναρτημένο στην είσοδο του καταστήματος κατάλογο τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι τελικές για τους πελάτες.

 

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου από φυσικά φαινόμενα ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

 

Άρθρο 16o 

Απαγορεύεται στον μισθωτή να πραγματοποιήσει επέμβαση στην εξωτερική όψη του μισθίου χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Επίσης, απαγορεύονται φωτεινές και παντός είδους διαφημιστικές επιγραφές. Η ονομασία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου θα είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΙΝΩΣ».

Οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία θα γίνεται με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους οδηγεί σε καταγγελία της μίσθωσης.

 

Άρθρο 17o 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία, ούτε ο μισθωτής έχει αντίστοιχο δικαίωμα μείωσης του μισθώματος λόγω βλάβης που υφίσταται από τις παραπάνω αιτίες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Άρθρο 18o 

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του μισθίου και ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση έκδοσης της άδειας λειτουργίας ή περιορισμό της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο.

Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί κάθε υποχρεωτική διάταξη νόμου που αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης π.χ. αστυνομικές, πολεοδομικές, υγειονομικές, ασφαλιστικές κ.α. διατάξεις), καθώς και στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά παντός κινδύνου πυρκαγιάς (επιπλέον προερχόμενης από συστάδες δέντρων, θάμνων, κεραυνό), ζημιές από καπνό, ευρεία έκρηξη, ζημιές από έκρηξη στο θερμοσίφωνα  και από  βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών, παντός κινδύνου πλημμύρα, διάρρηξη σωληνώσεων και θραύση εξωτερικών κρυστάλλων κτιρίου σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του και δικαιούχο του ασφαλίσματος το Δήμο Ιεράπετρας.

 

 

Άρθρο 19ο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο. Ειδικότερα δε, ο μισθωτής είναι εξωστέος :

α) Για την καθυστέρηση εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος

β) Για καταστροφές που τυχόν προκληθούν στο μίσθιο έστω και από ελαφρά αμέλεια

γ) Για σύναψη συμφωνητικού ή εταιρικού με άλλο πρόσωπο με σκοπό τη συστέγασή τους

δ) Για κάθε παράλειψη συμμορφώσεώς του, προς τους καθοριζόμενους όρους με την παρούσα συγγραφή

Σε περίπτωση που ο μισθωτής καταστεί  έκπτωτος, η κατατεθειμένη στο Δήμο εγγύηση της καταβολής, καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

 

Άρθρο 20ο

Το πρακτικό της δημοπρασίας μετά τη λήξη της υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον εγγυητή, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας και από τη μη έγκρισή του ο πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση.

 

Άρθρο 21ο

Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση, στο προορισμένο για το σκοπό αυτό μέρος του Δήμου, καθώς, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

 

Άρθρο 22ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του Δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

 1. Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ή την Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
 2. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς, επίσης, και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 23ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια κα Τσικαλουδάκη Θ. –Μπαχλιτζανάκη Ζ.), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00, Τηλέφωνο 28423 40361, -387)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ