Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της Κοινότητας Ορεινού

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της Κοινότητας Ορεινού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙεράπετρα 12/03/2024
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                         Αριθμ. Πρωτ. 3095
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
  

Θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της Κοινότητας Ορεινού.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι` εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α), άρθρο 192 «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων».
 3. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007, (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τεύχος Α), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α) «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής».
 5. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23-9-2020, τεύχος Α) «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια»
 6. Τη με αριθμό 11/2023 Απόφαση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ορεινού, με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την εκμίσθωση του ακινήτου
 7. Τη με αριθμό  190/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας, με την οποία αποφασίστηκε η εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου.

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της  Κοινότητας Ορεινού, για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας ως κατωτέρω:

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την20/03/2024, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:15,ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα, που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 2ο-Περιγραφή και θέση ακινήτου.

Ο προς εκμίσθωση δημοτικός χώρος βρίσκεται  στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα (2080) της Τοπικής Κοινότητας Ορεινού και καταλαμβάνει επιφάνεια πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500,00 τ.μ.), σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Σουρέτη Αντωνίου, θεωρημένο από την Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Ιεράπετρας Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή.

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία θεωρείται ότι γνωρίζει ο μισθωτής.

Άρθρο 3ο – Προσδιορισμός χρήσης ακινήτου .

Το εκμισθούμενο ακίνητο έχει ως προορισμό να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του απαραίτητου, πάσης φύσεως εξοπλισμού (ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού, τεχνικού) τηλεπικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών, απαγορευμένης ρητώς οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

Για τον σκοπό αυτό επιτρέπεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενο, να τοποθετηθεί στο μίσθιο, πυλώνας ή ιστός, επί του οποίου θα τοποθετηθούν κεραίες ή και αναμεταδότες τηλεπικοινωνιών, καθώς και να κατασκευασθεί οικίσκος ή να τοποθετηθεί κοντέινερ, μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την λειτουργία του σταθμού.

Σε περίπτωση που υπάρξουν τεχνικές ή κατασκευαστικές δυσκολίες ή αυτό υποδειχθεί από αρμόδια υπηρεσία, ο μισθωτής θα δικαιούται να μετατοπίσει τον εξοπλισμό της σε οποιοδήποτε σημείο εντός του μισθίου.

Άρθρο 4ο – Δικαιολογητικά

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος.
 3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% του ετήσιου μισθώματος του οριζομένου στη διακήρυξη ως ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος. Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπόλοιπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφόμενης σύμβασης.
 4. Βεβαίωση Δήμου Ιεράπετρας περί μη ύπαρξης εις βάρους του βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 5. Πιστοποιητικό φορολογικής και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόμου περί ναρκωτικών και παραβίαση κατ’ εξακολούθηση υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν για Κ.Υ.Ε.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία. Επίσης, ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει εκ του Δήμου Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου και να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα:

 1. Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής προσκομίζουν επιπλέον:

α. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ

 1. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων.

Άρθρο 5ο

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι  τελούν  σε  πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι  δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο.

Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται,  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 6ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

O εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 7ο  -Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνετε κάθε έτος με ποσοστό 2% επί του ετήσιου μισθώματος του προηγούμενου έτους.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς όχληση να απομακρυνθεί και να παραδώσει τους χώρους στην ίδια κατάσταση στην οποία τους παρέλαβε. Τυχόν ζημίες θα επιβαρύνουν το μισθωτή. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιοδήποτε αιτία λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 1/3 του συνολικού ετήσιου μισθώματος για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Άρθρο 8ο – Όριο προσφοράς

Ως τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται  το ποσό των  πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ευρώ €).

Άρθρο 9ο – Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το ως άνω μίσθωμα θα προκαταβάλλεται ετησίως έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα κάθε μισθωτικού έτους, εκτός του πρώτου μισθωτικού έτους, που θα καταβληθεί έως την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού στην Οικονομική Υπηρεσία του εκμισθωτή ή με κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο εκμισθωτής,  το δε παραστατικό της τράπεζας θα αποτελεί και εξοφλητική απόδειξη. Η καταβολή του μισθώματος, όπως και κάθε σχετικής με τη μίσθωση οφειλής του μισθωτή, αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη εξοφλητική απόδειξη του μισθωτή ή με απόδειξη κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον και υποχρεούται να πληρώνει στο σύνολό τους:

-τα τέλη χαρτοσήμου στο σύνολό τους

-κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και βάρος που προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο.

Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος  (εν όλω ή εν μέρει) συνεπάγεται την επέλευση σε βάρος του μισθωτή όλων των εννόμων συνεπειών, οι οποίες προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη,  στην παρούσα σύμβαση και στο νόμο.

Η είσπραξη εκ μέρους του εκμισθωτή του μισθώματος μετά τη λήξη της σύμβασης λογίζεται ως αποζημίωση για τη γενόμενη χρήση του μισθίου .

Η καθυστέρηση καταβολής και ενός μισθώματος για λόγο που δεν οφείλεται στον εκμισθωτή ή σε οποιονδήποτε τρίτο που έλκει εξ αυτού δικαιώματα ή/και που δεν οφείλεται σε ελλιπή ή εσφαλμένη ανάρτηση του μισθωτηρίου στο taxisnet από τον εκμισθωτή, παρέχει στον εκμισθωτή ΟΤΑ το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση του μισθωτή.

Μείωση μισθώματος δεν επιτρέπεται εκτός αν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από ρητή διάταξη νόμου.

Άρθρο 10ο Υπογραφή Σύμβασης

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δήμο Ιεράπετρας για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. Επίσης, δεν υποχρεούται σε λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου, εκτός αν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από ρητή διάταξη νόμου.

Άρθρο 11ο – Καλή χρήση και συντήρηση του μισθίου

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για κάθε ζημία, βλάβη ή φθορά στο μίσθιο, η οποία προκαλείται υπαιτίως από την ίδια, είτε από τρίτα πρόσωπα (π.χ. βοηθούς εκπλήρωσης και προστεθέντες του μισθωτή, συναλλασσόμενους με το μισθωτή κλπ.).

Η συντήρηση του μίσθιου βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή.

Κατά τη λειτουργία της επιχείρησής της ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, να λαμβάνει όλες τις άδειες, που απαιτούνται από το νόμο και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας του μισθίου. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις του μισθωτή.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει στο μίσθιο οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη, βελτίωση ή άλλη μεταβολή, πέραν των συμφωνηθέντων για τη χρήση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκμισθωτή. Για κάθε αναγκαία μεταβολή του μισθίου ο μισθωτής υποχρεούται να ζητήσει και να λάβει προηγουμένως έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας και επίσης υποχρεούται (με επιμέλεια και δαπάνες του) να λαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε άδεια, η οποία προβλέπετε από το νόμο.

Οι τυχόν βελτιώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το μισθωτή, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και παραμένουν προς όφελος του μισθίου. Ο μισθωτής δεν έχει καμία αξίωση από οποιαδήποτε αιτία κατά του εκμισθωτή για την απόδοση των κάθε είδους (αναγκαίων, επωφελών ή πολυτελών) δαπανών, που τυχόν πραγματοποιήσει στο μίσθιο. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάστασή τους -πλην φυσιολογικής χρήσεως- με δαπάνες του μισθωτή.

Κάθε ζημία του μισθίου οφειλόμενη σε χρήση πέραν της συνήθους, των εγκαταστάσεων και των δικτύων του βαρύνει το μισθωτή, η οποία υποχρεούται (με επιμέλεια και δαπάνες του) στην άμεση αποκατάστασή της.

Προκειμένου η ανωτέρω περιγραφόμενη χρήση του μισθίου να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να περιφράσσει,  καλύπτει, προστατεύει ή με κάθε κατάλληλο μέσο διαφυλάσσει τις εγκαταστάσεις του. Επίσης με δικές του δαπάνες θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί προσωπικό φρούρησης των εγκαταστάσεων του, εάν τούτο κριθεί απαραίτητο.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου από φυσικά φαινόμενα ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Άρθρο 12ο Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται απολύτως στο μισθωτή να παραχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία τη χρήση του μισθίου (εν όλω ή εν μέρει)  σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο και ιδίως απαγορεύονται η υπεκμίσθωση του μίσθιου, η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης, η πρόσληψη συνεταίρου κλπ.

Κατ’ εξαίρεση ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να υπεκμισθώσει / παραχωρήσει το μίσθιο με τους ίδιους ακριβώς όρους και συμφωνίες και εν γένει να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα συμβατικά της δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή, στους μετόχους της ή προς νόμιμο διάδοχο ή συνδεμένη ή θυγατρική εταιρεία  ή εταιρεία που την ελέγχει ή είναι υπό κοινό έλεγχο με τον μισθωτή ή/και  ως συνέπεια της μεταβίβασης των σχετικών τηλεπικοινωνιακών αδειών σε τρίτο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος αναλαμβάνει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του μισθωτή.

Άρθρο 13ο – Παραίτηση Εκμισθωτή

Με το παρόν ο εκμισθωτής παραιτείται του δικαιώματός του να ζητήσει την ιδιόχρηση του μισθίου, τόσο υπέρ εαυτού όσο των διαδόχων του, για όσο χρόνο διαρκέσει η μίσθωση και η τυχόν παράτασή της.

Ο εκμισθωτής παραιτείται του δικαιώματος να καταγγείλει την παρούσα μίσθωση για ανοικοδόμηση του μισθίου για όσο διάστημα διαρκεί η παρούσα μίσθωση και η τυχόν παράτασή της.

Ο εκμισθωτής περαιτέρω δηλώνει με το παρόν και βεβαιώνει ότι η κατά τα άνω έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί δασική και ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ή αντιποίηση της κυριότητας, νομής και κατοχής της από το Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ.

 Άρθρο 14ο – Καταγγελία

Ο μισθωτής θα δύναται να καταγγείλει τη μίσθωση οποτεδήποτε και χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης και να απομακρύνει τον ως άνω εξοπλισμό σε περίπτωση που υποχρεωθεί προς τούτο η ίδια ή οι μέτοχοί της με σχετική δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή ή μετά από απόφαση διοικητικού οργάνου ή αρχής, οπότε και η μίσθωση θα λύεται αζημίως.

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα μίσθωση σύμφωνα με το νόμο όπως κάθε φορά ισχύει και τα δε αποτελέσματά της θα επέρχονται μετά πάροδο τριών μηνών από την επίδοσή της. Στην περίπτωση αυτή τυχόν προκαταβληθέν μη δεδουλευμένο μίσθωμα θα συμψηφιστεί με τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση σχετιζόμενη με τυχόν άλλη αιτία και ο εκμισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα, άλλως παραιτείται δια του παρόντος του δικαιώματός του, να αναζητήσει την καταβολή των μη δεδουλευμένων μισθωμάτων των υπολοίπων μισθωτικών ετών και υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τυχόν υπόλοιπα μη δεδουλευμένα μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί.

Άρθρο 15ο -Επιθεώρηση του μισθίου

Ο εκμισθωτής δικαιούται να επισκέπτεται, να επιθεωρεί και να ελέγχει το μίσθιο ανά πάσα στιγμή, κατόπιν προγενέστερης έγγραφης ενημέρωσης της μισθώτριας.

Άρθρο 16ο – Λήξη της μίσθωσης.

Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας και θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Η απόδοση του μισθίου θα θεωρείται ότι έγινε μετά την υπογραφή του παραπάνω πρωτοκόλλου.

Ο μισθωτής υποχρεούται -πριν αποδώσει το μίσθιο- να αποκαταστήσει με δαπάνες της όλες τις ζημίες και τις φθορές, για τις οποίες ευθύνεται κατά τους όρους της παρούσας σύμβασης μίσθωσης και της κείμενης νομοθεσίας. Ο εκμισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο μετά από την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών και φθορών.

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των παραπάνω ζημιών και φθορών θα θεωρείται ότι ο μισθωτής εξακολουθεί να κατέχει το μίσθιο και θα ευθύνεται για κάθε ζημιά του εκμισθωτή εξαιτίας οποιασδήποτε καθυστέρησης.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο μισθωτής αδυνατεί να αποκαταστήσει το χώρο και να απομακρύνει τον εξοπλισμό της λόγω  παρεμπόδισής της από τον εκμισθωτή δεν θα υποχρεούται στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού στον εκμισθωτή.

Σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους η μίσθωση λύεται αυτοδίκαια. Στην παραπάνω περίπτωση η πρόωρη λύση της μίσθωσης θεωρείται ότι επήλθε με υπαιτιότητα του μέρους το οποίο πτώχευσε.

Σιωπηρή αναμίσθωση, ανανέωση της σύμβασης ή παράταση του χρόνου διαρκείας της μίσθωσης αποκλείεται. Η πιθανή χρήση του μισθίου από τον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν λογίζεται ως σιωπηρή αναμίσθωση, ανανέωση ή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης. Η είσπραξη εκ μέρους του εκμισθωτή του μισθώματος μετά τη λήξη της μίσθωσης λογίζεται ως αποζημίωση για τη γενόμενη χρήση του μισθίου.

Άρθρο 17ο – Τροποποιήσεις

Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, όπως και η παράταση ή η σύντμηση της διάρκειάς της, καταρτίζεται αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως (συστατικός τύπος) και αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Άρθρο 18 ο– Παράβαση των όρων της μίσθωσης 

Όλοι οι όροι της σύμβασης μίσθωσης είναι ουσιώδεις και αναγκαίοι.

Η αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτής ως έκπτωτης  και την έξωσή της  από το μίσθιο σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 19ο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο. Ειδικότερα δε, ο μισθωτής είναι εξωστέος :

 1. Για την καθυστέρηση εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος
 2. Για καταστροφές που τυχόν προκληθούν στο μίσθιο έστω και από ελαφρά αμέλεια

Άρθρο 20ο

Το πρακτικό της δημοπρασίας μετά τη λήξη της υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον εγγυητή, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας και από τη μη έγκρισή του ο πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση.

Άρθρο 21ο

Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση, στο προορισμένο για το σκοπό αυτό μέρος του Δήμου, της Κοινότητας Ορεινού, καθώς, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Άρθρο 22ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του Δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

 1. Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ή την Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
 2. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς, επίσης, και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 23ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια κα Τσικαλουδάκη Θ. –Μπαχλιτζανάκη Ζ.), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00, Τηλέφωνο 28423 40361, -387)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ