Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ          

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα

Τ.Κ.             : 72200

Τηλ.            : 2842340349

E- mail        : dimos@ierapetra.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα 24/03/2022

Αρ.Πρωτ. 3281

 

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού.

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, έτσι όπως ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) και έτσι όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄/9-8-2019).
 3. Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τ. Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4607/2019 και το Ν. 4688/2020.
 4. Το Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι` εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και   κοινοτήτων».
 5. Τη με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020, ΦΕΚ1864/τεύχος Β΄/15-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών με τα παραρτήματά της, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 56468 ΕΞ2020/ΦΕΚ 2198/ τεύχος Β΄/05-06-2020 όμοια.
 6. Τον με αριθμό 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα, όπως ισχύει.
 7. Τη με αριθμό101/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Προκηρύσσει δημόσια ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος και καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας ως κατωτέρω :

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Ε.Γ.Σ.Α.

ΕΜΒΑ

ΔΟΝ

Τ.Μ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

 

 

1

Κοινότητα

Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία,

νοτιοανατολικά του

ξενοδοχείου “ROBINSON CLUB

IERAPETRA”

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                     Υ

665621.55        3874682.35

665618.92        3874687.24

665626.28        3874691.85

665629.07        3874686.57

 

 

 

50,00

 

 

 

1.500,00 €

 

 

 

 

  2

 

 

 

Κοινότητα Σχινοκαψάλων

Παραλία Αχλιά

Λειτουργία – τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                   Υ

672322.37  3877348.55

672324.58  3877346.20

672327.89  3877349.31

672325.84  3877351.82

 

 

 

 

15,00

 

 

 

 

2.505,00 €

 

 

 

 

3

 

 

 

Κοινότητα Σχινοκαψάλων

Παραλία Αχλιά

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

            Χ                   Υ

     672322.37  3877348.55

     672324.58  3877346.20

     672327.89  3877349.31

     672325.84  3877351.82

50,00  

506,35 €

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Κοινότητα Αγ. Στεφάνου

Παραλία Καλαμοκανιάς

Μακρύ Γιαλού

Λειτουργία – τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου  (καντίνας)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                   Υ

679401.01  3878482.32

679402.99  3878478.88

679406.30  3878481.26

679404.45  3878484.57

 

 

 

15.00

 

 

 

2.500,00 €

 

 

    5

 

 

Κοινότητα Αγ. Ιωάννη

Μεγάλη Παραλία

Λειτουργία – τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου  (καντίνας)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

             Χ                 Υ

     667101.33    3875293.67

     667099.15    3875303.43

     667129.33    3875307.35

     667131.08    3875297.54

     667101.33    3875293.67

15,00

 

2.505,00 €
 

 

    6

 

 

Κοινότητα Αγ. Ιωάννη

Μεγάλη Παραλία

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                 Υ

667101.33    3875293.67

667099.15    3875303.43

667129.33    3875307.35

667131.08    3875297.54

667101.33    3875293.67

 

 

 

300,00

 

 

 

3.005,00 €

 

Άρθρο 1ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ετήσιου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπόλοιπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για τα φυσικά πρόσωπα και του νομίμου εκπροσώπου για τα νομικά). Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στη Δημοπρασία, θα προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος.
 3. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.
 4. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.
 6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του. (Για τα νομικά πρόσωπα απόσπασμα ποινικού μητρώου καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος, καθώς και τα σχετικά έγγραφα ορισμού ως νόμιμου εκπροσώπου).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και των παραρτημάτων της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς, επίσης, ότι θα ενημερώνεται και θα εφαρμόζει, τις εκάστοτε ΚΥΑ σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και τις ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία και η σύναψη της σύμβασης. Επίσης, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού και ουδεμία απαίτηση θα έχει από το Δήμο Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που θα αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.
 9. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες), ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας (για το νομικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δε συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της δημοπρασίας, καθώς και της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και των παραρτημάτων της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς, επίσης, ότι θα ενημερώνεται και θα εφαρμόζει, τις ΚΥΑ που εκδίδονται σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και τις ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα προσκομίζονται και τα κάτωθι αναφερόμενα, έγγραφα:

Το ισχύον καταστατικό νομίμως θεωρημένο, καθώς και κάθε έγγραφο, που σύμφωνα με το καταστατικό απαιτείται για τη νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου, ως προς την εκμίσθωση αιγιαλού.

Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής προσκομίζουν επιπλέον:

 1. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

2 .Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων.

 

 

 

Άρθρο 2ο 

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι  τελούν  σε  πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι έχουν οφειλές στο Δήμο.

Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται,  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 3ο

Η δημοπρασία είναι δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική και θα διεξαχθεί την 8η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:00 π.μ και ώρα λήξης 11:30 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου και συγκεκριμένα:

 

 1. Κοινότητα Αγίου Ιωάννη: Μεγάλη Παραλία, νοτιοανατολικά του ξενοδοχείου «ROBINSON CLUB IERAPETRA» Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής από 10:00 πμ. Μέχρι 10:15 πμ

 

 

 1. Κοινότητα Σχινοκαψάλων, παραλία «Αχλιά», Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων από 10:15 πμ έως 10:30 πμ.

 

 1. Κοινότητα Σχινοκαψάλων, παραλία «Αχλιά», Λειτουργία – τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) από 10:30 έως 10:45 πμ.

 

 1. Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, παραλία «Καλαμοκανιάς», Λειτουργία – τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) από 10:45 πμ έως 11:00 πμ.

 

 

 1. Κοινότητα Αγ. Ιωάννη, Μεγάλη Παραλία, Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων από 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.

 

 1. Κοινότητα Αγ. Ιωάννη, Μεγάλη Παραλία, Λειτουργία – τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) από 11:15 π.μ.  έως 11:30 π.μ.

 

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεώς τους, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη ή την επωνυμία του νομικού προσώπου. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου  να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 4ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Άρθρο 5ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που θα του ορίσει η Υπηρεσία, στο έγγραφο κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή στο Δήμο για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. Από της λήξεως της  ως άνω οριζόμενης προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. Η εγγύηση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με μισθώματα ή άλλες οφειλές.

 

Άρθρο 6ο

Η παραχώρηση ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του μισθωτή και την προσυπογραφή της από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Περιουσίας Λασιθίου και λήγει την 31/12/2022.

 

 

Άρθρο 7ο

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, το οποίο αφορά στο μίσθωμα του ενός έτους. Το μίσθωμα επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και βαρύνει το μισθωτή.

Το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται κατά 70% στο Δήμο και κατά 30% στο Δημόσιο.

Η καταβολή του μισθώματος γίνεται ως εξής:

Είτε εφάπαξ πριν την υπογραφή της σύμβασης, είτε σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις ως κατωτέρω:

Η πρώτη (1η) δόση άμεσα καταβλητέα, πριν την υπογραφή της σύμβασης και το πρωτότυπο Διπλότυπο Είσπραξης συνοδεύει τη σύμβαση.

Οι υπολειπόμενες δύο δόσεις καταβάλλονται, η δεύτερη (2η) δόση μέχρι την 31/05/2022 και η τρίτη (3η) δόση μέχρι την 30/06/2022.

Σε περίπτωση που η λήξη δόσης συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη μη εργάσιμη ημέρα, το μίσθωμα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπρεπε να καταβληθεί.

Με την καταβολή κάθε δόσης ποσοστό 70% (πλέον 3,60% χαρτόσημο) καταβάλλεται υπέρ του Δήμου στο Ταμείο του Δήμου και ποσοστό 30% (πλέον 3,60% χαρτόσημο) καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μίας δόσης, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε) και ισχύει.

 

Άρθρο 8ο

Το οριστικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπογεγραμμένο από το Δήμο και τον υπερού, αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου σε τρία (3) αντίγραφα, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020 ΚΥΑ, δηλαδή, φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες), άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση, έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο.

Επίσης, στο σχέδιο της σύμβασης επισυνάπτονται το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας θεωρημένο από το Δήμο, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και η απόδειξη καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στο Δήμο, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση του χώρου.

Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το χώρο.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου από το Δήμο, το μισθωτή και τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

γ

Άρθρο 9ο

Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στο χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης, η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ΄ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.

 

Άρθρο 10ο

Τα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21-06-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το με αριθμό Δ1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.), και επίσης, τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους.

Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού δαπέδου εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις:

Για καντίνες ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ.

Για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί του με αριθμό 20 (444B/1999) Γενικού Κανονισμού Λιμένα, όπως ισχύει.

Για θαλάσσια μέσα αναψυχής, 1 προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ.

Στις εκμισθώσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κλπ) επιφανείας 10 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου.

 

Άρθρο 11ο

Ο υπερού στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις:

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο του αιγιαλού, που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία, τα βιοτικά του στοιχεία και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του

Η ανάπτυξη των ομπρελών-ξαπλωστρών και των θαλασσίων μέσων αναψυχής μπορεί να καλύπτει μέχρι το 60% του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

Οφείλει να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του κοινοχρήστου χώρου, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς, επίσης, να μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

Ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα που αποκτά με την πράξη παραχώρησης  σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του Νόμου 2971/2001.

Υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας σε καλή κατάσταση προστατεύοντάς τους από κάθε καταπάτηση. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί  των  κοινοχρήστων χώρων, να  ενημερώνει  άμεσα  τη  Κτηματική  Υπηρεσία Λασιθίου, προκειμένου αυτή να  προβαίνει  στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οφείλει να εφαρμόζει όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των λουομένων, αναλαμβάνοντας τις σχετικές δαπάνες.

Οφείλει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις.

Υποχρεούται να παραδώσει τον κοινόχρηστο χώρο στην αρχική του κατάσταση, αμέσως μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

Οφείλει να τηρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3 της ως άνω ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» (Άρθρο 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001).

Ο υπερού υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που απορρέουν από το Νόμο 2971/2001, όπως ισχύει και τη με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020, ΦΕΚ1864/τεύχος Β΄/15-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών και των παραρτημάτων της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των όρων της ως άνω ΚΥΑ, καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν.2971/2001 (Α΄285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ.

Ο υπερού υποχρεούται να ενημερώνεται και να εφαρμόζει τους κανόνες και μέτρα που τίθενται, σχετικά με την τήρηση αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και τις ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σε διαφορετική περίπτωση η μη τήρησή τους επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτές.

 

Άρθρο 12ο

Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση ή θέση του μισθίου, για την οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού, ούτε δικαιούται για τους λόγους αυτούς επιστροφής ή μείωσης του μισθώματος ή λύσης της μίσθωσης.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση άρνησης χορήγησης απαιτούμενης άδειας από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Στην περίπτωση εκμίσθωσης αιγιαλού για τοποθέτηση – λειτουργία καντίνας, ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα και καμία υποχρέωση για την ηλεκτροδότησή της. Αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο πλειοδότης. Επίσης, σε περίπτωση άρνησης της ΔΕΗ για  ηλεκτροδότησή της ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση του πλειοδότη.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος συμβεί στους χώρους που εκμισθώνει.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάκλησης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας, από την πλευρά του Δημοσίου ή λόγω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς, επίσης, σε περίπτωση αποβολής του μισθωτή από το χώρο.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο ή το Δημόσιο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ ή λόγω μη δεδουλευμένου μισθώματος.

 

Άρθρο 13ο

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο.

α) Για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο ν. 4546/2018 (101Α΄), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο.

β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί με την ισχύουσα ΚΥΑ ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 29 και τυχόν υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το Δημόσιο.

Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του Δημοσίου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από τη Κτηματική Υπηρεσία.

 

Άρθρο 14ο

Η αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής καταστεί  έκπτωτος, η κατατεθειμένη στο Δήμο εγγύηση, καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

 

 

Άρθρο 15ο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

Άρθρο 16ο

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον εγγυητή, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας και από τη μη έγκρισή του ο πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση.

 

Άρθρο 17ο

Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση, στο προορισμένο για το σκοπό αυτό μέρος του Δήμου, καθώς, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια και στα Γραφεία που διατηρεί ο Δήμος στις Κοινότητες, στην περιοχή των οποίων εκμισθώνεται αιγιαλός.

 

Άρθρο 18ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς, επίσης, και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς. Ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ  αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω αποκλείονται από τη δημοπρασία. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

Άρθρο 19ο

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μισθωτή κατά το ποσοστό που του αναλογεί και καταβάλλονται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

 

Άρθρο 20ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια και Μπελιμπασάκη Κατερίνα), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-14:00, Τηλέφωνο 28423-40349.

 

Άρθρο 21ο

Η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού είναι απλή, δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2971/2001, όπως ισχύει, και τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται στη με αριθμό αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020, ΦΕΚ1864/τεύχος Β΄/15-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και στα παραρτήματά της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις που τίθενται σχετικά με  τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στη ΚΥΑ, υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ.

Η χρήση των χώρων αιγιαλού – παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς την προσυπογραφή της από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Η σύναψη σύμβασης δεν υποκαθιστά άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση των δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, για την έκδοση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο μισθωτής.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ