ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2021

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2021

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2021

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εργασία Συντήρησης &
Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2021»,με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των εργασιών
επισκευής-συντήρησης.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
44.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τη με την από
25/02/2021 Μελέτη για τις Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων &
Μηχανημάτων, που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα
βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6263.01, 02.20.6263.01, 02.20.6264.01,
02.25.6263.01, 02.25.6263.03, 02.25.6264.01, 02.25.6264.03, 02.30.6263.01,
02.30.6264.01, 02.50.6263, 02.70.6263.01 για τις ομάδες 1 έως 11 του
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού (εργασίες επισκευής & συντήρησης
οχημάτων) και τους Κ.Α. 02.10.6263.02, 02.20.6263.02, , 02.20.6264.02,
02.25.6263.02, 02.25.6263.04, 02.25.6264.02, 02.25.6264.05, 02.30.6263.02,
02.30.6264.02,02.50.6263.02, 02.70.6263.02 για τις ομάδες από 11 έως 22
του πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού (εργασίες επισκευής ελαστικών).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός
Δημοκρατίας 31, την 24η
Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη
αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα
προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα
Επιμελητήρια.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού. Για
περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
απευθυνθούν στην κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη στο τηλ. 2842340406.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της
Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
[ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ιεράπετρας (URL): http://www.ierapetra.gov.gr

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Περιληπτική Διακήρυξη

Απόφαση ΟΕ