ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ιεράπετρα : 28/03/2024
Αρ. πρωτ   :  3885

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο

 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2024»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εργασία Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2024», ενδεικτικού προϋπολογισμού 62.341,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή ανά εργατοώρα για κάθε μια από τις Ομάδες 1-4 και η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών της Ομάδας 5, της με αρ. πρωτ. 2983/08-03-2024 Μελέτης που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ανά ομάδα. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων, αλλά όχι για μέρος αυτών. Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις εργασίες επισκευής (μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υπερκατασκευών, εργασίες φανοποιείου – μηχανουργείου κ.λ.π.) για όλα τα οχήματα που περιλαμβάνει κάθε Ομάδα για την οποία κατατίθεται προσφορά.

Διευκρινίζεται ότι, ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση  να αναλώσει το συνολικό ποσό της σύμβασης, εάν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου Ιεράπετρας.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 (19/04/2024) και ώρα 10:00.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 29η Μαρτίου 2024 (29/03/2024) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η Απριλίου 2024 (15/04/2024) και ώρα 14:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ). Για την παρούσα διαδικασία σύμβασης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ανά ομάδα εργασιών, έχει ως εξής:

Ομάδα 1:420,00€ (21.000,00€ x 2%)
Ομάδα 2:175,50€ (8.775,00€ x 2%)
Ομάδα 3:340,00€ (17.000,00€ x 2%)
Ομάδα 4:34,00€ (1.700,00€ x 2%)
Ομάδα 5:36,00€ (1.800,00€ x 2%)

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 346898.

Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη:

  • Δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  και συγκεκριμένα στις εφημερίδες ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): dimos-ierapetras.gr.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) https://dimos-ierapetras.gr/  στην διαδρομή  Υπηρεσίες/Διακηρύξεις.

Οι δαπάνες δημοσίευσης για την παρούσα διαδικασία, καταβάλλονται από την υπόχρεα αναθέτουσα αρχή εντός των προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από την αναθέτουσα αρχή και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο από τη σύμβαση. Σε περίπτωση σύμβασης σε τμήματα η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τον επιμερισμό της δαπάνης στους αναδόχους π.χ. αναλογικά με την αξία κάθε συμφωνητικού ή με την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης