Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων  στην Παχειά Άμμο Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων  στην Παχειά Άμμο Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αριθμός πρακτικού : 32

Αριθ. Απόφασης :  165

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθμ. 137/2021 απόφασης της Ο.Ε. και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων  στην Παχειά Άμμο Ιεράπετρας.

Στην Ιεράπετρα σήμερα την 6η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση  σύμφωνα  με τις διατάξεις α) άρθρου75 του Ν. 3852/2010 β)  σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 7658/2-7-2021 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διά περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A΄, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν, δια της ψήφου τους, παρόντα 5.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
          Θεοδόσιος Καλαντζάκης Αντώνιος Πετράς
          Χρύσα Χατζημαρκάκη Αργύρης Πανταζής
          Ευάγγελος Μπινιχάκης  
          Πέτρος Μαστοράκης  
         Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Τσικαλουδάκη Θεονύμφη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα, ότι έχουν προκύψει τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν ως  κατεπείγοντα:

 1. «Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες με τίτλους «Καθαρισμός Νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου) & Εργασία καθαρισμού Δημοτικών αφοδευτηρίων» για λόγους δημόσιας υγείας και λόγω της πανδημίας του covid-19, δεδομένου ότι έχει ήδη αρχίσει και η τουριστική περίοδος.
 2. « Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Νεκτάριου Παπαδάκη στην Αθήνα».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018, ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/18, τα συγκεκριμένα θέματα αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα λόγω του κατεπείγοντος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η συζήτηση των κατεπειγόντων θεμάτων και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

Έχοντας υπόψιν:

Το Π.Δ.270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/30-03-1981), άρθρο 5 (τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας), παρ.4, στο οποίο αναφέρεται ότι «Ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας δημοσιεύει κατά τα εν άρθρω 4 του παρόντος οριζόμενα, λεπτομερή διακήρυξίν, βάσει των υπό του αρμοδίου οργάνου του δήμου ή της κοινότητας καθορισμένων όρων, πλην του τιμήματος, ……»

 

 

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στα κάτωθι:

 • Ανάκληση της με αρ. 137/14-06-2021 Απόφασης περί «Καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Παχειά Άμμο», διότι κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, παρ.4 του Π.Δ.270/1981, αναφέρεται στο άρθρο 6 των όρων της δημοπρασίας μέγιστο όριο προσφοράς.
 • Καθορισμό των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Παχειά Άμμο Ιεράπετρας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.270/1981).

 

Στη συνέχεια,  o Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση έχουσα υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 Ν.4735/2020.
 2. Την αριθμ. 137/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Την ψηφοφορία, η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Ανακαλεί την με αρίθμ. 137/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
 2. Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιας, ανοικτής, προφορικής, δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, εκποιήσεων, μισθώσεων του Δήμου, για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Παχειά Άμμο Ιεράπετρας με τους παρακάτω όρους:

 

 

Άρθρο  1ο Περιγραφή Μισθίου

Το προς μίσθωση οικόπεδο πρέπει να βρίσκεται στα όρια του οικισμού της Παχειάς Άμμου, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη παραλία και να έχει έκταση μέχρι ένα στρέμμα.

 

Άρθρο  2ο: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81, που ορίστηκε με την με αρ.12/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η διενέργεια της Δημοπρασίας θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:

 1. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην Κοινότητα Παχειάς Άμμου, λεπτομερή προκήρυξη των παρόντων όρων και περίληψη αυτών στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

Με την ανωτέρω προκήρυξη του Δημάρχου, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και τα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα) και διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική Έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών (άρθρο 5 του ΠΔ270/81) που θα προσφερθούν για τη μίσθωση του ακινήτου. Οι  λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην Έκθεση. Η Έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

 

 1. Διενέργεια Δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημαρχείο Ιεράπετρας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας (η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

 

Άρθρο  3ο: Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εξολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Άρθρο 4ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Ιεράπετρας περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
 4. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του ακινήτου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος ή δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιουδήποτε.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του μισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
 8. Τίτλο ιδιοκτησίας ή ελλείψει τίτλου, αντίγραφο του Ε9.
 9. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
 10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι εταιρεία, θα πρέπει να υποβάλλει επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανά περίπτωση, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που καθορίζουν τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της εταιρείας και να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση.

 

Άρθρο 5ο: Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

 

Άρθρο 6ο: Υπογραφή Σύμβασης

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή  της σύμβασης.

Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του μειοδότη και του εγγυητή, οι οποίοι υποχρεώνονται απέναντι στο Δήμο να πληρώσουν την τυχόν διαφορά του μισθώματος, αν κατά τη νέα σύμβαση επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα από αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας, για το χρονικό διάστημα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, που ορίζεται με την παρούσα.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των 10 ημερών, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

Άρθρο 7o: Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

 • Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Ο.Ε. ως ασύμφορο ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
 • Ο μειοδότης και ο εγγυητής αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη τής εγκριτικής επί του αποτελέσματος αποφάσεως, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και ως μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το τελευταίο ποσό που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία, το οποίο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του για αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.

 

Άρθρο 8ο: Τρόπος καταβολής του μισθώματος και Προθεσμία καταβολής του

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε λογαριασμό του δικαιούχου σε δυο (2) ισόποσες δόσεις, με έκδοση σχετικού εντάλματος, στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτή) και αφού προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τυχόν καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης Χρηματικού Εντάλματος από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

 

Άρθρο 9ο: Διακοπή Μίσθωσης

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο, πριν λήξει η μίσθωση, με τρίμηνη προειδοποίηση.

 

Άρθρο 10ο: Λύση Μίσθωσης

Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύμβαση που θα καταρτισθεί, αυτή λύνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο  11ο: Μεταβίβαση Ακινήτου

Σε περίπτωση που θα μεταβιβαστεί το ακίνητο που θα μισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή από την παρούσα μίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωμένος, πριν μεταβιβάσει το ακίνητο, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.

 

Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις Μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να φυλάσσει την κατοχή του  μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 13ο: Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κάθε φορά κρατήσεις βάση νόμου. Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα.

 

Άρθρο 14ο: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

Άρθρο 15ο: Δημοσίευση Διακήρυξης

Λεπτομερή προκήρυξη των παρόντων όρων  θα αναρτηθούν  στην προθήκη του Δήμου και στην Κοινότητα Παχειάς Άμμου και περίληψη αυτών στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 165/2021.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε ως παρακάτω :

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο.Ε                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Εμμαν. Βρυγιωνάκης

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Πέτρος Μαστοράκης

Χρύσα Χατζημαρκάκη

Ακριβές Απόσπασμα    

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

   Θεοδόσιος Καλαντζάκης