Κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 24/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του  καύσωνα και για την προστασία των αστέγων
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνετα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2024 – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1.ΜΥΡΤΟΣ Αυλή Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Ρεσιτάλ κιθάρας  με  τον διαπρεπή κιθαρίστα  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Έναρξη: 9:30 μ.μ Είσοδος: Ελεύθερη Οργάνωση : Πολιτιστική Επιτροπή Μύρτου 2.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΤΗΛ. 2813 013 218 – 6932 858624 Facebook – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.theatrikiskini.gr Email: […]

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση  «Πόντος – Κρήτη,
Με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Νομού Λασιθίου Χρύσα Σοφιανού,  είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 24/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 24/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

1Έγκριση Πρακτικού 2  ηλεκτρονικής αποσφράγισης (Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών».(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα,  καθώς η ναυαγοσωστική περίοδος αρχίζει από 01/06/2024 έως 30/09/2024, σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ166Α΄/31-08-2020) .

Το παραπάνω  θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω του γεγονότος ότι, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Συστημικό Αριθμό:346894, που διενεργήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την  19η Απριλίου  2024 (19/04/2024) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00., ένας από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς δεν υπέβαλε ως όφειλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που όριζε το άρθρο 3.1.2.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών που ορίστηκε με την με αριθμ. 71/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘ61ΩΡ8-ΙΤ8), με έγγραφο της ζήτησε από τον οικονομικό φορέα Εμμανουηλίδη Θεολόγο την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Η προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών έληξε στις 14/05/2024.

Η Επιτροπή προχώρησε στην ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και το οποίο πρακτικό εγκρίθηκε με την με αρ 106/2024 (15-5-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Στην συνέχεια απεστάλλει  στον προσωρινό ανάδοχο πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία δικαιολογητικά  υπέβαλε ο ανάδοχος στην πλατφόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Στις 23/5/2024 η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό Ελέγχου των  Δικαιολογητικών κατακύρωσης και το οποίο καταθέτει στην έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασης  καθώς υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη  ναυαγοσωστικής κάλυψης:

α) για την ασφάλεια και προστασία των επισκεπτών – λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες, όπως  αυτές ορίστηκαν από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας – Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, αλλά και

β) για την αποφυγή επιβολής προστίμων από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης