Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών» (2024)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών» (2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ιεράπετρα : 27/03/2024
Αρ. πρωτ   :  3805

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο

 «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών» (2024)

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών», ενδεικτικού προϋπολογισμού  135.814,47 €  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6117.01 προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ιεράπετρας.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) τη  19η Απριλίου  2024 (19/04/2024) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 29η Μαρτίου 2024 (29/03/2024) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  15η Απριλίου  2024  (15/04/2024) και ώρα 14:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ πενήντα έξι λεπτών (109.527,80* 2% = 2.190,56 €).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό:346894

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ

Η Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   https://dimos-ierapetras.gr/  στην διαδρομή  Υπηρεσίες/Διακηρύξεις.

Οι δαπάνες δημοσίευσης για την παρούσα διαδικασία, καταβάλλονται από την υπόχρεα αναθέτουσα αρχή εντός των προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από την αναθέτουσα αρχή και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο από τη σύμβαση. Σε περίπτωση σύμβασης σε τμήματα η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τον επιμερισμό της δαπάνης στους αναδόχους π.χ. αναλογικά με την αξία κάθε συμφωνητικού ή με την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης