Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Κουτσουρά

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Κουτσουρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ιεράπετρα 06/06/2022

Αρ. πρωτ. οικ.: 6601

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες

 

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)              Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ελληνική Δημοκρατία – Δήμος Ιεράπετρας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Α.Φ.Μ.: …997696347.

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας 31

Πόλη: Ιεράπετρα

Κωδικός NUTS: EL432 Ταχ. Κώδικας: 722 00 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Ψαρρός.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g.psarros@0448.syzefxis.gov.gr.

Τηλέφωνο: 2842340333

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: http://www.ierapetra.gov.gr

I.2)              Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση:

Επίσημη επωνυμία: Ελληνική Δημοκρατία – Δήμος Ιεράπετρας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πόλη: Ιεράπετρα

Κωδικός NUTS: EL432

Ταχ. Κώδικας: 72200

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.psarros@0448.syzefxis.gov.gr.

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.ierapetra.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

 

 

I.3)           Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.4)           Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

 

Τμήμα II: Αντικείμενο

 • Εύρος της σύμβασης
  • Τίτλος:

«ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ»

II.1.2)         Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών II.1.3)

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες

II.1.4)        Σύντομη περιγραφή:

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την νομιμοποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των υφιστάμενων λιμενικών έργων λιμένα Κουτσουρά. Για την ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης απαιτούνται επιμέρους μελέτες, ως φαίνονται κάτωθι:

 1. Κατηγορία 03 – Οικονομικές Μελέτες
 2. Κατηγορία 11 – Μελέτες Λιμενικών Έργων Ά τάξης και άνω.
 3. Κατηγορίας 16 – Μελέτες Τοπογραφίας Ά τάξης και άνω.
 4. Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες Ά τάξης και άνω.

II.1.5)  Εκτιμώμενη συνολική αξία:

67.159,49€ (πλέον Φ.Π.Α.)

II.1.6)  Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ΟΧΙ

 • Περιγραφή

II.2.1)         Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Παράκτιος χώρος Δήμου Ιεράπετρας – Λιμένας Κουτσουράς

II.2.2)         Περιγραφή της σύμβασης:

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 67.159,49€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών :

 1. 20.412,00€ για μελέτη κατηγορίας 03
 2. 20.412,00€ για μελέτη κατηγορίας 11
 3. 20.524,40€ για μελέτη κατηγορίας 16
 4. 5.811,09€ για μελέτη κατηγορίας 27

Κριτήρια ανάθεσης:

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω:

Συνολική βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς UΤΠ = 30% * Κ1+ 40% *Κ2 + 30% * Κ3, όπου Κ1 = βαθμός κατανόησης αντικειμένου & των στόχων της μελέτης, Κ2=πληρότητα και αξιοπιστία μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης και Κ3=οργάνωση του οικονομικού φορέα.

Συντελεστής βαρύτητας ΤΠ=80% και Συντελεστής βαρύτητας ΟΠ=20%.

 

II.2.3)         Εκτιμώμενη αξία:

67.159,49€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

II.2.4)         Διάρκεια σύμβασης:

Διάρκεια σε μήνες: Συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, έξι (6) μήνες

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ΝΑΙ Περιγραφή παρατάσεων:

Παράταση προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

II.2.5)         Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

II.2.6)         Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης:

Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ

II.2.7)         Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΟΧΙ

II.2.8)         Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Α.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο II.2.2 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Α.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Α.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4782/2021. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Β. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 1. Κατηγορία 03 – Οικονομικές Μελέτες ΄Β τάξης και άνω.
 2. Κατηγορία 11 – Μελέτες Λιμενικών Έργων Ά τάξης και άνω.
 3. Κατηγορία 16 – Τοπογραφικές Μελέτες Ά τάξης και άνω.
 4. Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες Ά τάξης και άνω.

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παραπάνω παραγράφου Α.1.

 

ΙΙΙ.1.2)   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Δεν απαιτείται.

Τμήμα IV: Διαδικασία

 • Περιγραφή
  • Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία

IV.1.2)        Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ΟΧΙ

 • Διοικητικές Πληροφορίες

IV.2.1)       Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 30-06-2022

Τοπική ώρα: 10:00πμ

IV.2.2)       Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

 • Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
 • Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών)

IV.2.5)      Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 04-07-2022

Τοπική ώρα: 10:00πμ Τόπος:

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, προβαίνει σε αποσφράγιση διαγωνισμού, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση – βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό, το υποβάλλει προς έγκριση. Μετά, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, αξιολόγηση-βαθμολόγησή τους, συντάσσει πρακτικό, το υποβάλλει προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οικείας Διακήρυξης και το Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ΟΧΙ

VI.2) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού χίλια τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και δεκαεννιά λεπτά (1.343,19€), σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4782/2021.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

VI.3)              Διαδικασίες προσφυγής

 • Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.

Πόλη: Αθήνα

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.3.2)        Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 Ν. 4782/2021. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα

(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 6 της οικείας Διακήρυξης και στο Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ