Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιεράπετρα, 20-12-2021

Αρ.Πρωτ.: οικ.5496

Αρ.Αποφ: 2434

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : « Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1παρ 2περ 32 Α3, 58, 59, 61, 92, 94 και της παρ.12 του άρθρου 283  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ. Α΄) όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4873/21 (ΦΕΚ 248/16.12.2021 τεύχος Α ‘

3) Την αριθμ.1898/3-9-2019 απόφαση μας όπως ισχύει.

4)Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της θητείας των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων Χρυσούλας Χατζημαρκάκη του Κωνσταντίνου και Μαρίας  Ρουμελιωτάκη του  Νικολάου, από τη λήξη τους μέχρι τις  09.01.2022 με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με την αριθμ. την ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-770) προγενέστερη απόφαση μας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στο Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΚΟΙΝ:

1.Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης

2.Αναφερομένους με αποδεικτικό επίδοσης