Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας (ορθή επανάληψη)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας (ορθή επανάληψη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιεράπετρα, 17-1-2022

Αρ.Πρωτ.: 445

Αρ.Αποφ: 45

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : « Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ 2 περ 32 Α3, 58, 59, 61, 92, 94 και της παρ.12 του άρθρου 283  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ. Α΄) όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις των άρθρων,76, 86,87, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 /8-6-2006 τ. Α΄) όπως ισχύουν.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/9-3-99 τεύχος τ Α΄).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 ( ΦΕΚ 107 /31.7.2017 τ. Α).

5)  Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (  ΦΕΚ 204/13-12-2019 τ. Α΄).

6) Την αριθμ.11247/28-12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β΄3465) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20-3-2014 όμοια απόφαση (Β΄698).

7) Την αριθμ.809/85741/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα : « Ορισμός Αντιδημάρχων».

8) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 2081/Β΄/20.5.2021).

9) Τις αριθμ.23.2019 και 24/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποίες ανακηρύχθηκαν οι  επιτυχόντες και επιλαχόντες των Δημοτικών και Κοινοτικών αντίστοιχα εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας.

10) Την αριθμ.2/16-1-2022 απόφαση ΔΣ με θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως 31-12-2023»

11) Την ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-.770) απόφαση Δημάρχου με θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας» όπως ισχύει.

12)Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

13) Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών αυτών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 1. Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράπετρας τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, από τη δημοσίευση της παρούσας, 17/1/2022 έως 16/1/2023  ως εξής: α) έμμισθους, Χρυσούλα Χατζημαρκάκη του Κωνσταντίνου και Μαρία – Ρουμελιωτάκη του  Νικολάου,  με τις εξής αρμοδιότητες :

 

Α) Χρυσούλα Χατζημαρκάκη του Κωνσταντίνου έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτήν  τις παρακάτω αρμοδιότητες  που αφορούν:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Δ/νσεων α) Διοικητικών , β) Οικονομικών , γ) Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου,  καθώς και :

 • Του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων-αρ του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Του γραφείου Καταναλωτών της Δ/νσης Ύδρευσης- Άρδευσης-  Αποχέτευσης.
 • Της  διαχείρισης Κοιμητηρίων του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Β)  Μαρία Ρουμελιωτάκη του  Νικολάου  , έμμισθη  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας   και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ’ αυτήν  τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

α)      Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, εκτός της Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Τμήματος  Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

β) Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ιδίως :

 

 • Διαχείριση αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων
 • Σχεδιασμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής Δήμου

 

 1. Συμπληρώνουμε την ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-770) προγενέστερη απόφαση μας στο πεδίο 2 (Ε) που αφορά τον Αντιδήμαρχο Νεκτάριο Παπαδάκη του Εμμανουήλ, έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο του Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οδοποιίας και Πολιτικής Προστασίας και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτόν επιπλέον τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν  :

Ε(3). Θέματα της Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου- Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Ε(4). Θέματα ΕΛΓΑ κλπ.

 1. Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής ως εξής:

Οικονομικής Επιτροπή:

Α)Χρυσούλα  Χατζημαρκάκη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού.

Β) Γεώργιο Ασπραδάκη του Χρήστου ,Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Έργων και Μελετών

Ποιότητας Ζωής:

Α) Μαρία Ρουμελιωτάκη του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και  Καθαριότητας.

Β) Κωνσταντίνο Αστροπεκάκη του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης.

  Κατά τα λοιπά  ισχύει η ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-770) προγενέστερη απόφαση μας ως έχει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στη Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

                                                                                      Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΚΟΙΝ:

1.Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης

2.Αναφερομένους με αποδεικτικό επίδοσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γενική Γραμματέα Δήμου
 3. Δ/νσεις-Τμήματα Δήμου
 4. Προθήκη
 5. Αρχείο Αποφάσεων του Δημάρχου