«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   

Δ/νση   : Δημοκρατίας 31, Τ.Κ. 7200

Τηλ.      : 28423 40393

Αρ. Πρωτ. 586/10.11.2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII

 «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των  λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετραςδιακηρύττει ότι την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ιεράπετρας, θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας;-τιμής για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας» ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης στις υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας στο πλαίσιο της πράξης «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 24439/16-04-2020 (ΑΔΑ ΩΖΝ346ΜΤΛ6-ΑΕΦ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση VΙΙ.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου  Ιεράπετρας», με βάση την από 21/10/2020 μελέτη της Υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 59.520,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00-13:00 και συγκεκριμένα από την έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31  (τηλ. 28423403933)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης της επαγγελματική τους ικανότητας και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο.

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα παρέχονται δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι -055

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ιεράπετρας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2842340393.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου dltier.gr, στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL): http://www.ierapetra.gov.gr και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου dltier.gr

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                    Γεώργιος Ασπραδάκης