ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Ιεράπετρα: 24/05/2022

Αρ. πρωτ.  :  5941

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τις προμήθειες

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

και

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

Συνολικού Προϋπολογισμού: 59.991,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για Αντικατάσταση Φωτισμού Κτιρίου Αρχαιολογικής Συλλογής», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.994,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.996,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.

 

Φορές χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιεράπετρας και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α.02.70.6661.03 και 02.20.6662.01, προϋπολογισμού 2022 Δήμου Ιεράπετρας.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 22/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ) για κάθε τμήμα και πιο συγκεκριμένα:

  • Για το Τμήμα 1: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για Αντικατάσταση Φωτισμού Κτηρίου Αρχαιολογικής Συλλογής, κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εκατό εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (161,20€) και
  • Για το Τμήμα 2: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού, κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (806,40€).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 25η Μαΐου 2022 (25/05/2022) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η Ιουνίου 2022 (15/06/2022) και ώρα 15:00.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 155971.

 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, καθώς επίσης και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr, στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης