ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη (1) υδρονομέα για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας για την χειμερινή αρδευτική περίοδος από 01/01/2024 έως και 31/03/2024.

 Συγκεκριμένα:

1. Κοινότητα Κάτω Χωριού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα).

  • Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης στο κατάστημα του Δήμου συγκεκριμένα από 22/01/2024 έως και 29/01/2024.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας  τηλ. 2842340331, 2842340364 και 2842340363 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.