ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4782/2021) και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων».

 

Οι  Προσφορές υποβάλλονται, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, και για τα δύο οχήματα , όπως αυτά δίνονται στο τεύχος της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  της με ημερομηνία 11/03/2021 Μελέτης που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της  σχετικής Διακήρυξης .

 

 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 223.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με την προαναφερόμενη Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα καλυφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σε συνέχεια της πρόσκλησης με α.α. 64403/5-10-2020 (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρ.68484/16-10-2020), Κωδ. (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.62.7132.02   σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έλαβε συστημικό αριθμό 108644/2021

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21/4/2021

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22/4/2021 και ώρα 17:00μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/5/2021 και ώρα 17:00μμ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21/5/2021 και ώρα 10:00πμ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του ∆ήµου Ιεράπετρας, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι  3.596,77 ευρώ (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά  λεπτών).

Η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. παρέχονται  και επιπλέον πληροφορίες επί  του διαγωνισμού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα καταχωρηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr.

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες .

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Τεύχος Διαγωνισμού