ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Σκίασης» (Υποέργο 10 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας), ενδεικτικού προϋπολογισμού 115.254,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής για το σύνολο της ποσότητας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 1191 του ΠΔΕ, κωδικός εναρίθμου πράξης 2019ΣΕ11910073.  Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 10 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» με κωδικό ΟΠΣ 5037946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», βάσει της με αρ. πρωτ. 4305/1467/Α3/28-06-2019 Απόφασης ένταξης, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 3323/12-06-2023 Απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: 62ΣΟ46ΜΤΛΡ-ΘΔΓ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π∆Ε.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράπετρας υπάρχει πρόβλεψη στον Κ.Α. 02.64.7341.17 και έχει εκδοθεί η με Α/Α 370/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΠΝΛΩΡ8-428 & ΑΔΑΜ: 23REQ013166957).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 (31/08/2023) και ώρα 10:00.

Έναρξη υποβολής προσφορών στις 04/08/2023 και λήξη στις 25/08/2023 και ώρα 14:00.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 2% επί του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τον παρόντα διαγωνισμό,  η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε: 1.858,95€

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 198256

Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη:

  • Δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις εφημερίδες ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): ierapetra.gov.gr

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης