ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  &

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του  καύσωνα και για την προστασία των αστέγων
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνετα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2024 – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1.ΜΥΡΤΟΣ Αυλή Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Ρεσιτάλ κιθάρας  με  τον διαπρεπή κιθαρίστα  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Έναρξη: 9:30 μ.μ Είσοδος: Ελεύθερη Οργάνωση : Πολιτιστική Επιτροπή Μύρτου 2.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΤΗΛ. 2813 013 218 – 6932 858624 Facebook – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.theatrikiskini.gr Email: […]

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση  «Πόντος – Κρήτη,
Με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Νομού Λασιθίου Χρύσα Σοφιανού,  είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Β.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ιεράπετρα : 27/05/2024
Αρ. πρωτ  : 7242

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Β.Κ.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τη Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού και για τις ανάγκες Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης & Β.Κ. συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.989,82€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα διαδικασία σύμβασης υποδιαιρείται σε τρεις (3) ομάδες:

Ομάδα Α: Ηλεκτρολογικό Υλικό για τη συντήρηση υποδομών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης & Β.Κ, με εκτιμώμενη αξία 19.994,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

Ομάδα Β: Ηλεκτρολογικό Υλικό για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού, με εκτιμώμενη αξία 26.791,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

Ομάδα Γ: Ηλεκτρολογικό Υλικό για την αποκατάσταση βλαβών έκτακτης ανάγκης, με εκτιμώμενη αξία 8.203,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 26η Ιουνίου 2024 (26/06/2024) και ώρα 10:00.

Τα είδη των Ομάδων Α & Β θα ανατεθούν στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενώ τα είδη της Ομάδας Γ, θα ανατεθούν, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρέκκλιση του άρθρου 6, παρ.10 του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ανά ομάδα. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών της Ομάδας Α ή για το σύνολο των ειδών της Ομάδας Β ή και για τις δυο (2) Ομάδες, αλλά όχι για μέρος αυτών.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο της κάθε ομάδας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου Ιεράπετρας και ειδικότερα τους Κ.Α. 02.20.6662.01 & 02.25.6662.42.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30η Μαΐου 2024 (30/05/2024) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Ιουνίου 2024 (20/06/2024) και ώρα 14:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ). Για την παρούσα διαδικασία σύμβασης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ανά ομάδα, έχει ως εξής:

Ομάδα 1:322,50€ (16.124,63€ x 2%)
Ομάδα 2:432,12€ (21.606,00€ x 2%)

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 350041.

Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη:

  • Δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  και συγκεκριμένα στις εφημερίδες ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): dimos-ierapetras.gr.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) https://dimos-ierapetras.gr/ στην διαδρομή Προμήθειες/Διακηρύξεις.

Οι δαπάνες δημοσίευσης για την παρούσα διαδικασία, καταβάλλονται από την υπόχρεα αναθέτουσα αρχή εντός των προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από την αναθέτουσα αρχή και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο από τη σύμβαση. Σε περίπτωση σύμβασης σε τμήματα η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τον επιμερισμό της δαπάνης στους αναδόχους π.χ. αναλογικά με την αξία κάθε συμφωνητικού ή με την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης