ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Υποέργο 3 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Υποέργο 3 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                     

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ιεράπετρα : 21/02/2023

Αρ. πρωτ   :  2124

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για τη  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

(Υποέργο 3 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Στοιχείων Ανάδειξης Ταυτότητας Εμπορικής Περιοχής» (Υποέργο 3 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας), ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η προμήθεια διακρίνεται σε 3 Τμήματα:

Α. ΤΜΗΜΑ – Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Σκίασης, εκτιμώμενης αξίας 74.155,41€ ( με ΦΠΑ 24%)

Β. ΤΜΗΜΑ – Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κηπουρικής, εκτιμώμενης αξίας 6.208,97€ (με ΦΠΑ 24%)

Γ. ΤΜΗΜΑ – Προμήθεια & Εγκατάσταση Ενημερωτικών Πινακίδων LED, εκτιμώμενης αξίας 40.535,60€ ( με ΦΠΑ 24%).

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 1191 του ΠΔΕ, κωδικός εναρίθμου πράξης 2019ΣΕ11910073.  Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» με κωδικό ΟΠΣ 5037946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», βάσει της με αρ. πρωτ. 4305/1467/Α3/28-06-2019 Απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π∆Ε.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράπετρας υπάρχει πρόβλεψη στον Κ.Α. 02.64.7341.08.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 24η Μαρτίου 2023 (24/03/2023) και ώρα 10:00.  Έναρξη υποβολής προσφορών στις 24/02/2023 και λήξη στις 20/03/2023 και ώρα 14:00.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 2% επί του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τον παρόντα διαγωνισμό,  οι εγγυήσεις συμμετοχής ορίζονται:

Για το Α. ΤΜΗΜΑ – Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Σκίασης: 1.196,06 ευρώ (59.802,75€ Χ 2%)

Για το Β. ΤΜΗΜΑ – Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κηπουρικής: 100,15€ (5.007,24€ Χ 2%) και

Για το Γ. ΤΜΗΜΑ – Προμήθεια & Εγκατάσταση Ενημερωτικών Πινακίδων LED: 653,80 ευρώ (32.690,00€ Χ 2%).

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 182127

 

Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη:

  • Δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις εφημερίδες ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): ierapetra.gov.gr

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης