ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                            ΑΝΑΤΟΛΗ 31-8-2022

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ 173

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΗ ΤΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΝΙΚΑΣ

Πληροφορίες. Τηλ 2482340410

Email gzaxariadak@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΤΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΝΙΚΑΣ, έχοντας υπόψη του

 1. Την από 20-10-1982 ιδιόγραφη διαθήκη του δωρητή Νικολάου Γεωργίου Χανιωτάκη που δημοσιεύτηκε με το αριθ. 25/1984 πρακτικό του Μον. Πρωτοδικείου Λασιθίου
 2. 2. Τον Α.Ν. 2039/39  και των διαταγμάτων αυτών.
 3. Τις σχετικές  διατάξεις του Νόμου 4182/2013, ( ΦΕΚ 185/10-9-2013 τεύχος  Α΄) ‘’ Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις ‘’ καθώς και τις αλλαγές που επέφερε από το νόμο 4758/2020.
 4. Τις διατάξεις του Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν 4046/2012, του ν 4093/2012 και του ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις ειδικότερα των άρθρων 11 και 31.
 5. Της αριθ. Δ28/οικ.14586/1107/08-05-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον τρόπο εφαρμογής της 139491/2006 Κ.Υ.Α. και του τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος για την υπαγωγή στις διατάξεις της.
 6. Τις διατάξεις του από 28-01-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ85/τ.β΄)όπως τροποποιήθηκε με το 16-09-1996 (ΦΕΚ859/τ.β΄) και τις διατάξεις του εδ. 1 παρ.β του μόνου άρθρου.
 7. Το αριθ. Πρωτ. οικ1200/22-7-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης , Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών, τμήμα εποπτείας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 .

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και είναι παιδία Δημοτών και κατοίκων της Κοινότητας Ανατολής που αποτελείται από τους οικισμούς Ανατολή, Καλογέροι, Στόμιο, Νέα Ανατολή , Αμμουδάρες.

Κριτήρια επιλογής τους είναι η βαθμολογία τους, η οικονομική τους κατάσταση και το ήθος τους.

Βασική προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι από την γέννησή τους στα Δημοτολόγια της Κοινότητας Ανατολής του  Δήμου Ιεράπετρας που υπάγεται η  Κοινότητα Ανατολής και να διαμένουν μόνιμα σε αυτή και στους  οικισμούς που αποτελείται η Τοπική Κοινότητα, Ανατολή, Στόμιο, Νέα Ανατολή, Καλογέροι, Αμμουδάρες . Το συνολικό ποσό της υποτροφίας για τους δικαιούχους ορίζεται στα 750,00 ευρώ συνολικά και θα διανεμηθεί ισόποσα σε όσους τηρούν τις προϋποθέσεις και  καταθέσουν εμπρόθεσμα αίτηση με τα δικαιολογητικά που ζητούνται .

 1. Αίτηση υποψηφίου για την επιθυμία χορήγησης υποτροφίας
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο όνομα του υποψήφιου δικαιούχου.
 4. Πιστοποιητικό  οικ. Κατάστασης.
 5. Βεβαίωση σπουδών της σχολής που φοιτά και που θα προκύπτει η εισαγωγή του στη Σχολή αυτή.
 6. Αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο του κανονισμού του προγράμματος σπουδών τους, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων και εντός εξεταστικής περιόδου που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις σπουδές τους , ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία είναι αληθή.
 8. Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 για τα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα οικονομικού έτους 2021 από την εφορεία .
 9. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα έτους 2020 και για εισοδήματα που δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20ο/ο για το/τη σύζυγο  και για κάθε ανήλικο η προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50ο/ο  στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67ο/ο και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο  η φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή/και η οικογένεια αυτού δεν υποχρεούνται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ .
 10. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού του τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με το αριθμό ΙΒΑΝ του δικαιούχου

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του Δήμου Ιεράπετρας , Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα έως 31-9-2022 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η εκλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

Η καταβολή του ποσού των υποτροφιών θα βαρύνει τα έσοδα του προϋπολογισμού το κληροδοτήματος έτους 2022 και θα γίνει εφάπαξ κατόπιν έγκρισης της Απόφασης  του Δ.Σ. του  ιδρύματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Η παρούσα θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας και θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιεράπετρας και στο πίνακα Ανακοινώσεων των κοινοτικών  Καταστημάτων  στους  οικισμούς  Στόμιο και Ανατολής της Τ.Κ. Ανατολής καθώς και σε μία εφημερίδα κυκλοφορίας του Νομού Λασιθίου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Λουτσέτη Μαρία του Γεωργίου