Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιεράπετρα  17/12/2021

Αριθμ. πρωτ. 15433

 ΠΡΟΣ

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Μπινιχάκη  Ευάγγελο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Πετρά  Αντώνιο

Πανταζή Αργύρη     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 21/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας.
2 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
3 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας, για την υποβολή και υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Γρα Λυγιάς- επέκταση προσήνεμου μόλου», στο Ε.Π «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»,  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:2231, Κωδικός Πρόσκλησης: Αρ 43 παρ.1.2.3
4 Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ», στον Α.Π 1,» για την πράξη: «Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Γρα Λυγιάς- επέκταση προσήνεμου μόλου»»,  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:2231,  Κωδικός Πρόσκλησης: Αρ 43 παρ.1.2.3
5 Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ενίσχυσης δεξαμενών και αντικατάστασης κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης.
6 Απόφαση έγκρισης περί επάρκειας των επανορθωτικών  μέτρων του οικονομικού φορέα ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης