Πρόσκληση ΔΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση ΔΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 31 Μαρτίου 2021,ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  15:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) 
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.684,00€ από την Περιφέρεια Κρήτης, για «Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της Νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δ. Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) 
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 330.071,60€ από το Πράσινο Ταμείο, για  «Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος Δήμου Ιεράπετρας»-  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) 
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 325.000,00€, για  «Επισκευή μονώσεων διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας»-  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) 
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 141.980,00€, για  «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιεράπετρας»-  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) 
 6. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 του Δ. Ιεράπετρας  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Τροποποίηση της με αρ.229/2019 απόφασης Δ.Σ. σε ό,τι αφορά στον υπεύθυνο  κίνησης του λογαριασμού ειδικού σκοπού που έχει ανοιχθεί στο όνομα του Δήμου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Μακρυλιάς (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 8. Εκλογή υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2021  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 9. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκών αγορών  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 10. Παραχώρηση χρήσης παλαιού ελαιουργείου Ανατολής στον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Ανατολής (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 11. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής)
 12. Άρση κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στο Δήμο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις στην Τ.Κ. Ρίζας Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας»  (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 16. Τροποποίηση της με αρ.25/2021 απόφασης ΔΣ, σε ό,τι αφορά στη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

    1. κ.  Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή

    2. κ.  Σεκαδάκη Νικόλαο

    3. κ.  Περάκη Αναστασία

    4. κ.  Προϊστάκη Μιχαήλ

    5. κ.  Φανουράκη Μαρίνα

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης