Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του  καύσωνα και για την προστασία των αστέγων
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνετα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2024 – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1.ΜΥΡΤΟΣ Αυλή Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Ρεσιτάλ κιθάρας  με  τον διαπρεπή κιθαρίστα  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Έναρξη: 9:30 μ.μ Είσοδος: Ελεύθερη Οργάνωση : Πολιτιστική Επιτροπή Μύρτου 2.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΤΗΛ. 2813 013 218 – 6932 858624 Facebook – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.theatrikiskini.gr Email: […]

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση  «Πόντος – Κρήτη,
Με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Νομού Λασιθίου Χρύσα Σοφιανού,  είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200
Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο:      (28423) 40361 E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 15/05/2024
Αριθμ. πρωτ.: 6502

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη
Σκουλούδη Ανδρέα
Τζώρτζη Εμμανουήλ  
Χατζάκη Γεώργιο
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 
Γουλιδάκη Ιωάννη      
Πανταζή Αργύρη   
Αναπληρωματικά μέλη      
Γιακουμάκη Γεώργιο      
Σπυριδάκη Μιχαήλ                          
Παπαδάκη Νεκτάριο     
Περακάκη Φωτεινή     
Ζερβάκη Εμμανουήλ     
Χρυσού Μαρία

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 15/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

1Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εργασία με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών».(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του γεγονότος ότι στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με Συστημικό Αριθμό:346894, που διενεργήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την  19η Απριλίου  2024 (19/04/2024) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00., ένας από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς δεν υπέβαλε ως όφειλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που όριζε το άρθρο 3.1.2.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών που ορίστηκε με την με αριθμ. 71/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘ61ΩΡ8-ΙΤ8), με έγγραφο της ζήτησε από τον οικονομικό φορέα Εμμανουηλίδη Θεολόγο την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Η προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών έληξε στις 14/05/2024.

Η Επιτροπή προχώρησε στην ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού και το υποβάλει στη Δημοτική νταχθεί πρακτικό το οποίο θα αποσταλεί στη Δημοτική Επιτροπή για την λήψη απόφασης και εν συνεχεία η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση και εφόσον εντός  δέκα (10)  ημερών δεν υποβάλλουν ένσταση η Απόφαση Επιτροπή για την λήψη άμεσης  απόφασης, καθώς στην συνέχεια θα πρέπει να αποσταλεί πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο και στην συνέχεια να συ αυτή να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη για έλεγχο νομιμότητας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασης  καθώς υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη  ναυαγοσωστικής κάλυψης:

α) για την ασφάλεια και προστασία των επισκεπτών – λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες, όπως  αυτές ορίστηκαν από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας – Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, αλλά και

β) για την αποφυγή επιβολής προστίμων από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης