Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 12/07/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για τη «Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης».

Εισηγητής:  Γιώργος Ασπραδάκης

 

Θέμα 2ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για τις προμήθειες «Βελτίωση Η/Μ σε Δημοτικά Κτίρια, ποσού 9.991,92€ & Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Ύδρευσης-Αποχέτευσης & Β.Κ.».

Εισηγητής:  Κων/νος Αστροπεκάκης

 

Θέμα 3ο:   Άσκηση ή μη Αίτησης Αναίρεσης κατά της με αρ. 401/2021 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήματος 7ο).

 Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 4ο:   Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης και της Χωριστής Συλλογής Προδιαλεγμένων Οργανικών Δήμου Ιεράπετρας».

Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη

 

Θέμα 5ο: Προτεραιοποίηση  έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Εισηγητής:  Γιώργος Ασπραδάκης

 

 Θέμα 6ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρου Κοινότητας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 7ο:   Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Εισηγητής:  Γιώργος Ασπραδάκης

 

Θέμα 8ο:   Πρόσληψη προσωπικού για το Πρόγραμμα απασχόλησης 8500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 -67 ετών του ΟΑΕΔ.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 9ο:   Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2022.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

  1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.
  2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
  3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
  4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 12.00.

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

  1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία της Οικ. Επιτροπής, προς το email της Γραμματείας της(tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr).
  2. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία της, προς το κινητό του Προέδρου της ΟΕ (τηλ.6934088102).

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.