Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ιεράπετρα 27/01/2022

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                             Αριθμ. πρωτ. 726

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση 1ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό».
2 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: για τον «Εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Ιεράπετρας με την  προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας» (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης).
3 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών του Ν. 4412/2016 και Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2022 του  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας».
4  Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών του Ν. 4412/2016 και Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2022 του  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας».
5  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για το έτος 2022.
6 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για το έτος 2022.
7 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για το έτος 2022.
8 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
9 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης