Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/04/2021.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/04/2021.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 στις 26/04/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις  26/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας 63 «Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, (έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)»&Υπηρεσίας 64 «Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)».

Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης

 

Θέμα 2ο : Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας με την εταιρία RECYCOM- Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη

 

Θέμα 3ο: Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, καταστατικού και συμμετοχής του Δήμου Ιεράπετρας στον υπό σύσταση  οργανισμό.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 4ο : Έγκρισης πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την «εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2021» (Επανάληψη διαγωνισμού).

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο :  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινότητας  Αγίου Ιωάννη.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ιεράπετρας με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη σε μελέτες ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης Δήμου Ιεράπετρας» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα 7ο : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μελέτη εναρμόνισης Τοπικών  Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ιεράπετρας με το νέο Εθνικό Σχέδιο.

Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη

 

Θέμα 8ο :   Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 9ο : Επέκταση δημοτικού φωτισμού στα Φέρμα Κοινότητας Αγίου Ιωάννου Δήμου Ιεράπετρας.

  Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 10ο : Διαγραφή οφειλών λόγω λάθους της υπηρεσίας.

 Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

 Θέμα 11ο : Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 915,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221.01 με γενικό τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης