Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  25/11/2022

Αριθμ. πρωτ.: 14565

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 29/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την  παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
2    Έγκριση πρακτικoύ κατακύρωσης για το έργο Επισκευή συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας.(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
3   Έγκριση 1ου πρακτικoύ για την εκπόνηση της μελέτης «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» .(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
4 Έγκριση Μελέτης για τη εργασία με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών» για το έτος 2023.( Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
5 Έξειδίκευση πίστωσης συνολικού  ποσού 194,52 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α 02.00.6111 με γενικό τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και ανάθεση στην κα. Πελαγία Πλεξουσάκη – Σπανάκη    (συμβολαιογράφο), για τη σύνταξη πρόσθετης πράξης  μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ), για το έργο “«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ». ».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
6 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων Δημοπρασίας για τις προμήθειες: α) Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας και β) Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας. ».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης