Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  27/10/2022

Αριθμ. πρωτ.:  13131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
2

Έγκριση 1ου  πρακτικού  για το έργο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας.

3 Τροποποίηση άρθρου 4 της από 02-11-2020 Π.Σ μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Επιτροπής και του Δήμου Ιεράπετρας, για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας».
4 Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση δρόμου Ρίζας-Καρύδι και παράκαμψης Μουρνιών.
5 Έγκριση 3ου  ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)».
6 Παραλαβή της μελέτης « Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός αγωγού μεταφοράς και δικτύου διανομής νερού στην παραλιακή ζώνη της Δ.Ε. Σχοινοκαψάλων του Δήμου Ιεράπετρας».
7 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση νέου Κοινοτικού καταστήματος Ρίζας.
8 Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού για την  παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας».
9 Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής , τεχνικής – οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στις λιμενικές εγκαταστάσεις Ιεράπετρας” με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).
10 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2122/2022 (ΑΔΑ: 9ΓΦΞΩΡ8-ΜΧΤ & 22AWRD01147823) Απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την «Επισκευή υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Χαυγάς” Κοινότητας Καβουσίου».
11  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.580,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431.04 με γενικό τίτλο «Τουριστική Προβολή του Δήμου».
12  Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής – οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  “Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για δράσεις πυροπροστασίας 2020” με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης