Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.                                 Ιεράπετρα 23/06/2023

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                            Αριθμ, πρώτη. 8311

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

Emailn.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

   ΠΡΟΣ

 

Τακτικά Μέλη                                  Αναπληρωματικά μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα.                         Αστροπεκάκη Κων/νο

Ασπραδάκη Γεώργιο                                 Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                            Πετρά  Αντώνιο

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

            Σας προσκαλούμε στις 27/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση τεχνικής έκθεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων».(Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
2 Έγκριση Πρακτικού 2 για το έργο «Επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
3 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της Αντιδημάρχου Χατζημαρκάκη Χρυσούλας στην Αθήνα. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Προέδρου του Δ.Σ. Μπινιχάκη Ευάγγελου στην Αθήνα.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση της πράξης υποδομές ύδρευσης στο Δήμο Ιεράπετρας(Υποέργο 4)». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
7 Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 2.976,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431.04 με γενικό τίτλο «Τουριστική Προβολή του Δήμου» Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
8 Προσφυγή στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν.4412/2016) και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΥΣΗ, για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α) της «Προμήθειας Τροφίμων έτους 2023» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
9 Εξειδίκευση πίστωσης για την εργασία με τίτλο  «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων « με Κ.Α.02.00.6111, συνολικού ποσού 118,26€.» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
10 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας, Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2025» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
11  Υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του N.5036/2023 (ΦΕΚ 77/28.03.2023 τεύχος Α’) και του Ν.4152/2013 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης