Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρο Δ.Σ
Τηλ : 28423-40365

      Ιεράπετρα  10-11-2020
       Αριθμός πρωτ.: 15193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1. Αγγελάκη Γεώργιο
 2. Αντωνάκη Γεώργιο
 3. Ασπραδάκη Γεώργιο
 4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο
 5. Βλάσση Ελένη
 6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
 7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
 8. Ζερβάκη Εμμανουήλ
 9. Κοτσιφάκη Μαρία
 10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
 11. Μαστοράκη Πέτρο
 12. Ματζαράκη Νικόλαο
 13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο
 1. Μουζουράκη Αλέξανδρο
 2. Πανταζή Αργύρη
 3. Παπαδάκη Νεκτάριο
 4. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
 5. Πετρά Αντώνιο
 6. Προϊστάκη Γεώργιο
 7. Σαραντώνη Ιωάννη
 8. Σαρρή Παναγιώτη
 9. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
 10. Χατζάκη Σταύρο
 11. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
 12. Χηνόπουλο Αθανάσιο
 13. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας)
 2. Βερίγο Χρήστο (Μακρυλιάς)
 3. Βολυράκη Μαρία (Μαλών)
 4. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών)
 5. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής)
 6. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)
 7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού)
 8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας)
 9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)
 10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)
 1. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
 2. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού)
 3. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
 4. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη) (Κ.Χωριού)
 5. Ραπάνη Γεώργιο (Π.Άμμου)
 6. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
 7. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
 8. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
 9. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
 10. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),
β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)
γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Σας προσκαλούμε, αύριο 12 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 σε κατεπείγουσα, διά περιφοράς συνεδρίαση, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2021-2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Παναγιώτης Σαρρής)

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης προθεσμίας διαβίβασης της γνωμοδότησης ΔΣ περί μεταβολών σχολικών μονάδων και λόγω ανάγκης άμεσης προμήθειας των τεστ ανίχνευσης Covid-19.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:
Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου
Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :
1. κ. Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή
2. κ. Σεκαδάκη Νικόλαο
3. κ. Περάκη Αναστασία
4. κ. Προϊστάκη Μιχαήλ
5. κ. Φανουράκη Μαρίνα

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Για την δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου (18 δημοτικοί σύμβουλοι).
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
  Τα συμμετέχοντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 12.00 .
  Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:
 5. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (ds@ierapetra.gov.gr) ή στο email του Προέδρου του ΔΣ κ. Ευάγγελου Μπινιχάκη (mpinihakis@gmail.com)
 6. Με γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, προς το κινητό του Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6972083638)

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.