Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής


Ιεράπετρα 23-11-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 26110
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.: 15575
ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
Μαστοράκη Πέτρο
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη ΠΡΟΣ
Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Αγγελάκη Γεώργιο
Σαρρή Παναγιώτη

ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),
β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).
γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 27 Nοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” & “Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας”
Εισηγητής :Γ. Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2020-2022 του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)»κατακύρωση σύμβασης
Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων – Πολιτική Προστασία 2019».
Εισηγητής :Γώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 4ο: «΄Εγκριση της με αριθμό 77/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που αφορά στην «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 ».
Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 5ο: «΄Εγκριση της με αριθμό 25/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που αφορά στην «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 ».
Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 6ο:Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ για την πράξη Παρεμβάσεις στους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» του Δήμου Ιεράπετρας Ν Λασιθίου» για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 99/2017
Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 7ο: ΄Εγκριση της με αριθμό 05 / 2020 απόφασης Ν. Π. Δ. Δ. Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας 2020 που αφορά στην « 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020».
Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 8ο: Έγκριση τροποποιημένου – επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας ως δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 9ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια Λιπαντικών Δήμου
Ιεράπετρας, για τα έτη 2020-2023»
Εισηγητής :Γώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου .
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
  Τα συμμετέχοντα μέλη του Οικονομικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 14.00 .
  Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:
 5. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία της Οικ. Επιτροπής,προςτο email της Γραμματείας της(amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr)
 6. Με γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο στη Γραμματεία της, προς το κινητό του Προέδρου της ΟΕ (τηλ.6934088102)
 7. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων και να σταλεί με fax στον αριθμό 28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.
  Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
  Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
  Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.