Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ιεράπετρα: 21/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         Αρ. πρωτ. : 12172
 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Τ.Κ.: 72200

Πληροφορίες: Ειρήνη Ζουμπουλάκη

Τηλ.:  2842340406

                                         ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς

 

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, για τη προμήθεια που αφορά στη «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των τεχνικών προδιαγραφών ανέρχεται σε 17.465,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας για το 2020 & 2021 στον  Κ.Α.02.15.6481.02.

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4412/2016  & Ν.4605/2019, καθώς και τους όρους που αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης για τη «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου» έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ 248/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με   Κ.Α. 02.15.6481.02.

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

  • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
  • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ).
  • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.).
  • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου.

Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

β) Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

  • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
  • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
  • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
  • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία,

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

δ) Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία.

 

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη πιστοποιητικών διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, θα προσμετρηθεί στο τελικό αποτέλεσμα της ανάθεσης.

 

Η Προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας  (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την  24η Σεπτεμβρίου 2020, έως τις 10:00 το πρωί.

 

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση προμήθειας βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340406 (αρμόδια υπάλληλος κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη).

 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη