ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

 

 

Σας προσκαλούμε στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  12:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για «Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης και αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες ύδρευσης Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για «Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στην περιοχή Λαγκάδα Πεύκων Σητείας για ύδρευση παραλιακής ζώνης  Μ. Γιαλού-Κουτσουρά του Δήμου  Ιεράπετρας»   (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» -Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε ακτές του Δήμου Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 1. Τροποποίηση της με αριθμ.183/2019 απόφασης Δ.Σ που αφορά στη σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 45/2019 απόφασης Δ.Σ που αφορά στη σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 1. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ιεράπετρας, για το έτος 2021 (Εισηγήτρια:  Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)

 

 1. Μίσθωση χώρου στάθμευσης  οχημάτων στην Κοινότητα Παχείας Άμμου (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης έργου αυτεπιστασίας «Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης»  (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας Μάρκος Φωνιαδάκης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Συμπλήρωση υποδομών γηπέδου 5χ5 Παχείας Άμμου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης