Eκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Eκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Ιεράπετρα, 06/09/2022

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, μέσα από στοχευμένες δράσεις και αξιοποιώντας πόρους από το «Πράσινο Ταμείο», έχει εισέλθει ο Δήμος Ιεράπετρας. Ειδικότερα, ο Δήμος μας υπέβαλλε αίτημα για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.

Το έργο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ανάπτυξη υποδομών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και κυρίως για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου Ηλεκτροκίνησης.

Με την υπ΄ αρ. απόφαση 201.6/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ20Τ46Ψ844-ΙΞΑ) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% της πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ιεράπετρας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Αφού ο Δήμος αποδέχθηκε την χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με την υπ’ αρ. 84/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ1ΣΩΡ8-ΥΙΩ) και ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν εξέδωσε διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας η οποία κατέληξε στην υπογραφή του 11731/30.09.2021 συμφωνητικού παροχής υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» με τον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ».

Ο ανάδοχος ολοκλήρωσε έγκαιρα και έγκυρα τα εξής παραδοτέα:

Παραδοτέο Π1α:

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης

Παραδοτέο Π1β:

Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Παρακολούθηση κάλυψης αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο

Παραδοτέο Π2:

Έκθεση Διαβούλευσης, που περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες, τη διαδικασία διαβούλευσης, το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, ειδικά και γενικά σχόλια επί της διαβούλευσης

Παραδοτέο Π3:

Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου που περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση κόστους – οφέλους και μεθοδολογία υλοποίησης
  • Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης – αδειοδότησης
  • Προδιαγραφές του προτεινόμενου δικτύου υποδομών
  • Δυνατότητες χρηματοδότησης
  • Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων
  • Ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 13/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ιεράπετρας παρέλαβε τα ως άνω παραδοτέα στις 31/05/2022 και βεβαίωσε ότι εκτελέστηκαν όπως ορίζεται στη σύμβαση καθώς και ότι το αντικείμενο τους έχει ολοκληρωθεί ορθά και εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Ιεράπετρας, προέβη στην έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου, με την υπ’ αρ. 3/2022 απόφαση της (ΑΔΑ: 6ΡΣ1ΩΡ8-ΟΘ4).

 

Τα Παραδοτέα διαβιβάστηκαν από το Δήμο Ιεράπετρας στο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σήμερα, ο Δήμος Ιεράπετρας έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την καταβολή της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Με την υλοποίηση του ΣΦΗΟ, ο Δήμος Ιεράπετρας δύναται να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών φόρτισης σε όλο το εύρος του το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων συνολικά, προκειμένου ο Δήμος μας να γίνει κλιματικά ουδέτερος.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των πολιτών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που  αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Με σαφή προσανατολισμό προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη ο Δήμος Ιεράπετρας προωθεί τις βιώσιμες μορφές μετακίνησης που σέβονται το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.